Tiskové konference

15. 5. 2017 14:15

Tisková konference po jednání vlády, 15. května 2017

Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky: Dobrý den, dámy a pánové, vláda dnes schválila věcný záměr zákona o sociálním podnikání, byla tak ukončena první důležitá etapa z hlediska tvorby komplexního zákona, který by stanovil rámcová pravidla pro podnikání tohoto typu. V sektoru sociálního podnikání v České republice doposud chybí jednotné právní prostředí, systém funguje tak, že si vlastní definice sociálních podniků stanovují jednotlivá ministerstva, jednotlivé organizace. Cílem záměru, který dnes do vlády předkládala ministryně práce a ministr pro lidská práva je, abychom měli stanovená jasně v legislativě jednotná pravidla pro všechny podnikatelské subjekty v tomto sektoru. Sociální podniky hrají a pevně věřím, že i budou hrát důležitou roli z hlediska vytváření pracovních příležitostí pro lidi, kteří mají zdravotní postižení, mají nějaké jiné sociální znevýhodnění, jsou to třeba lidé, kteří v minulosti byli dlouhodobě nezaměstnaní, a je obtížné, aby se udrželi ve standardních podmínkách na trhu práce, a pro všechny tyto by mělo fungovat sociální podnikání. Vláda tedy dnes schválila věcný záměr zákona a začne příprava paragrafovaného znění, což je úkol, který v zásadě vyplývá pro vládu, která přijde po volbách do Poslanecké sněmovny.
Jsem rád, že dnes vláda schválila konání Pražské konference o obraně a bezpečnosti. Tuto konferenci, která proběhne 9. června v Praze, pořádá Úřad vlády společně s Evropskou komisí. Je to vlastně nejvýznamnější konference, kterou v letošním roce na této vysoké úrovni pořádáme právě ve spolupráci s Evropskou komisí, a je to součást našeho aktivního podílu na debatě o budoucnosti Evropské unie. My jsme s ostatními zeměmi Evropské unie zahájili debatu v Bratislavě, pokračovali jsme v ní v Římě, shodli jsme se na tom, že jednou z priorit Evropské unie pro příští léta musí být posílení obrany a posílení bezpečnosti. Proto já jsem rád, že můžeme organizovat tuto konferenci v Praze. Vystoupit by na ní měl šéf Evropské komise Jean Claude Juncker, měla by vystoupit také vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, paní Federica Mogherini, měla by vystoupit také náměstkyně generálního tajemníka NATO a na tuto akci byli pozváni ministři obrany a ministři zahraničí členských států a rovněž zástupci evropského obranného průmyslu. Takže doufám, že tahle konference přispěje k tomu, aby se v Evropě urychlila debata o možnostech silnější spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti.
Chci také připomenout, že vláda dnes schválila výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020. Vraceli jsme se tedy k vyhodnocení roku 2016. Já jsem rád, že většina ministerstev dnes informovala během projednávání tohoto bodu na vládě, že ta čísla, která se týkají čerpání v roce 2017, se postupně zlepšují, že se jednotlivé operační programy soustředí na to, abychom v letošním roce skutečně výrazně zrychlili čerpání evropských prostředků a abychom vyloučili pro příští léta rizika, že by Česká republika snad o nějaké evropské prostředky přišla, takže využili jsme projednávání této zprávy, která se týkala loňského roku, také abychom si aktualizovali informace o tom, jak běží čerpání evropských fondů v letošním roce.
Dva důležité body měl dneska na jednání vlády předkládat ministr dopravy, ale vzhledem k tomu, že ministr dopravy se účastní v těchto dnech zahraniční cesty v Číně spolu s prezidentem republiky, tak jsme se dohodli, že ty body přeložíme na některé z příštích zasedání vlády, takže otázku vysokorychlostních železnic a otázku stanoviska k tomu německému, německým dálničním známkám tak, jak mají být zavedeny v příštích letech, tak jsme přeložili na některé z příštích zasedání vlády, tak aby u toho mohl být ministr dopravy přítomen. Já jsem pokládal za v zásadě nemožné, aby se tyto důležité body projednávaly v zásadě bez přítomnosti ministra dopravy, a myslím si, že i ten čas, který je tímto získán, tak by měl být ještě využit k vypořádání podmínek vůči dvěma těmto dokumentům. V každém případě bych byl ovšem rád, kdyby naše vláda ještě do konce volebního období schválila koncepční dokument, který se bude týkat rozvoje vysokorychlostní železnice v naší zemi, protože to bude vlastně poprvé, kdy takto zpracovaný dokument bude projednáván a bude schvalován na úrovni vlády, a konec konců řada koncepčních kroků už z hlediska přípravy, výstavby, vysokorychlostních tratí v naší zemi probíhá. Takže tyto dva body dnes projednávány nebyly, budou projednávány až za přítomnosti ministra dopravy Ťoka. Z mé strany vše, děkuji.

Jan Nechvátal: Děkuji, a já poprosím o slovo paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem se rozhodla dnes vládu mimořádně informovat o všech krocích, které činí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti sportu, respektive v zajištění dalšího financování českého sportu, protože určitě jste si všimli, že někteří vnáší do toho veřejného prostoru určité obavy, nebo dokonce rovnou, řekněme, tvrdé soudy, jak to je, nebo jak to bylo.
Za prvé bych chtěla říct, že byť je to k nevíře, ale jako ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, já nemám žádné jiné informace, než vy z hlediska toho, co konkrétně Policie České republiky prošetřuje, jaká podezření se snaží zjistit, potvrdit, vyvrátit. Bohužel stejně jako vy se dozvídám z denního tisku další a další zprávy ohledně této kauzy. Jistě chápete, že to pro mě není vůbec příjemná situace, nicméně od okamžiku, kdy policie zasahovala na ministerstvu mládeže, mládeže a tělovýchovy, tak činím všechny kroky proto, všechny kroky proto, abych zajistila plynulost financování českého sportu, protože sportovci, děti, mládež, trenéři, malé sportovní kluby nic neudělali. To byl můj hlavní cíl. Všechny kroky, které činím v minulém týdnu a nyní, se týkají této jedné věci, tohoto jednoho přání. Já jsem ubezpečila dnes vládu, že jsme schopni administrovat financování českého sportu, znovu jsem zdůraznila, že co se týká programu, který jsem prosadila já, a vy to víte, to znamená přímé financování dětí, mládeže, trenérů, ve sportovních oddílech, v malých obcích, v malých městech, tento program je zcela nedotčen. Ministerstvo uvolňuje postupně finanční částky na účty jednotlivých oddílů pro děti, mládež, trenéry. Je to jedna miliarda korun. Nikdo nikdy to takto to neudělal. Jsou to přímé peníze, také upřímně řečeno, i kdyby tam chtěl někdo být zločinně spolčen, vylámal by si zuby, protože nic jednoduššího než počet dětí, tisíc korun nebo tisíc osm set korun na hlavu v případě více týdenní, vícekrát týdenního sportování se asi, jistě uznáte, dá velmi těžko zmanipulovat. Tento program kromě mě neměl v minulosti příliš příznivců, včetně těch, kteří nyní káží to, jak jsem měla český sport vést. Takže oddíly, děti, mládež, trenéři, neohroženo. Jedna miliarda míří na účty sportovních oddílů. Stejným způsobem se to týká údržby a provozu sportovišť, malých sportovních oddílů, tady z procesní opatrnosti provádíme pouze interní ministerskou kontrolu a takzvaný Program 4 začne být také co nejdříve také administrován a uvolňovány konkrétní finanční prostředky pro oddíly, pro malé oddíly, do malých obcí. To znamená, tento sport se nemusí bát, že by byl jakýmkoliv způsobem postižen. Samozřejmě, kde máme problém, je financování sportovních svazů. Není mou vinou, jaká podezření vznáší Policie České republiky, a protože odpovídám za řádné finanční prostředky a jejich hospodaření jako ministryně, byť nemám žádné informace stejně jako vy a čtu si je z novin, z tohoto důvodu jsem rozhodla, že celý tento program bude zrušen a znovu opakován. A tady pozor. Ani koruna neodešla z účtu resortu směrem ke sportovním svazům. Není to z důvodu nějaké nečinnosti ministerstva, jak by snad chtěl někdo naznačovat, bylo to z důvodu kontrolních kroků, které jsem činila v minulých měsících a na které následně navázala policie. Podotýkám, že v našem případě se jednalo o prošetřování podezření z úniku informací a ze střetu zájmů. Ministerstvo nemělo žádné, žádné tedy podezření, které následně formulovala Policie České republiky. Nicméně z důvodu mých kroků ani koruna z účtu směrem ke sportovním svazům neodešla. Odmítám tedy ty, kteří neustále tvrdí, že se něco někde ukradlo. Neukradlo, zůstalo to na účtech, všechno bude znovu prověřeno, a teprve následně odesláno sportovním svazům. Chápu situaci sportovních svazů, a proto budeme postupovat mimořádným postupem, a minimálně 50 % dotace z minulého roku bude uvolněna sportovním svazům již tedy v následujících týdnech tak, aby byl zajištěn provoz sportovních svazů.
Investice. Investice z důvodu zásahu, zásahu policie, byly z mé strany okamžitě pozastaveny, celý investiční program bude opakován, a zase platí, ani koruna, ani koruna neodešla z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nic nebylo ukradeno. Nic nebylo ukradeno. Naopak, díky krokům ministerstva a díky krokům policie žádné finanční částky nebyly, nebyly odeslány. Na závěr bych chtěla říct, že co se týká školního, univerzitního sportu, tyto finanční prostředky samozřejmě odešly, v nejbližších dnech odejdou také prostředky na sportování zdravotně postižených. Chtěla bych vyzvat kolegy, a také jsem tak učinila na vládě, abychom neříkali, řekla bych, lákáni stávající dynamickou vládní situací takovéto nepravdy do médií, protože to je jenom plivání na český sport jako celek, a myslím si, že si to naši reprezentanti, ani ti, co se věnují sportování dětí a mládeže, nezaslouží. Naopak si zaslouží odpovědný přístup a já garantuji, že Ministerstvo školství je schopno financovat český sport i nadále. Děkuji.

Jan Nechvátal: Děkuji paní ministryni a poprosím ještě o doplnění pana premiéra.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky: Ano, děkuji, já bych ještě jenom zareagoval na to, co zde řekla paní ministryně Valachová. Všichni jsme asi zaznamenali v těch uplynulých dnech řadu dotazů ze sportovního prostředí, jakým způsobem teď bude probíhat financování, jakým způsobem budou uvolňovány finanční prostředky v jednotlivých dotačních programech. Já jsem velice rád, že dnes paní ministryně Valachová skutečně vládu velmi podrobně informovala o tom, jaká je situace v těch jednotlivých dotačních programech a jak budou finanční prostředky v příštích týdnech a měsících uvolněny tak, aby se dostaly k českému sportu. Jak jsem byl informován, tak s tímto způsobem postupu Ministerstva školství souhlasila také rada, která při Ministerstvu školství funguje, a zabývá se právě otázkou podpory a financování sportu v České republice. Jenom chci připomenout, že během víkendového sjezdu také Česká unie sportu vyzvala k tomu, aby tedy urychleně byly uvolňovány finanční prostředky, které se týkají fungování sportu v naší zemi, a myslím si, že paní ministryně i na tuto výzvu dnes na jednání vlády dala naprosto jasnou odpověď. Takže pevně věřím, že podle tohoto plánu, který dnes představila paní ministryně Valachová, budou finanční prostředky co nejdříve uvolněny, a myslím si, že je naprosto v pořádku, aby u těch dotačních programů, kde byly jakékoliv pochybnosti, tak prostě došlo k tomu, že budou znovu přesoutěženy tyto finanční zdroje, aby se jakékoliv možné pochybnosti odstranily. Děkuju. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter