Aktuality

29. 6. 2010 16:32

Podnět Rady vlády pro lidská k otázkám azylové politiky vůči osobám z Čečenska

Rada vlády pro lidská práva na svém jednání dne 10. 6. 2010 schválila podnět Výboru pro práva cizinců k otázkám poskytování mezinárodní ochrany a návratové politiky do země původu s ohledem k osobám z Čečenska a osobám čečenského původu. Rada navrhuje, aby bylo ministru vnitra a ministryni spravedlnosti uloženo zajistit, aby žadatelé o mezinárodní ochranu z Čečenska nebo žadatelé čečenského původu, jejichž žádost byla odmítnuta, jakož i další cizinci z Čečenska nebo čečenského původu byli navraceni do Ruské federace striktně na základě dobrovolnosti. Dnes byl tento podnět vložen do meziresortního připomínkového řízení.

Podnět vychází z iniciativy vládního zmocněnce pro lidská práva a předsedy Rady vlády pro lidská práva Michaela Kocába. Výbor pro práva cizinců si na mimořádném jednání dne 19. 5. podnět osvojil.

Výbor pro práva cizinců ve svém podnětu navrhuje, aby bylo uloženo orgánům rozhodujícím o posuzování žádostí o poskytnutí mezinárodní ochrany a orgánům rozhodujícím o nedobrovolných návratech těchto osob, aby při posuzování žádostí osob čečenského původu o udělení mezinárodní ochrany v ČR byl brán zřetel na situaci v oblasti dodržování lidských práv v Čečensku, která je nadále velmi vážná a není možné usuzovat na stav bezpečí pro osoby nacházející se v této oblasti, přičemž přes vyhlášenou amnestii prokazatelně dochází k porušování lidských práv, zejména k únosům civilistů, k mučení, nelidskému a ponižujícímu zacházení ze stran státních i nestátních silových struktur a k plánovaným vraždám. Stejně tak pokládá za důležité, aby ani v případě, že žádost o mezinárodní ochranu je zamítnuta, jakož i v dalších případech hrozícího nuceného návratu, tento návrat nebyl s ohledem na výše popsanou situaci realizován.

Rada vlády pro lidská práva vycházela z názoru Výboru pro práva cizinců, z usnesení Výborů Senátu ČR, z poznatků svých členů ohledně případů osob čečenské národnosti zdržujících se na našem území a žádajících o mezinárodní ochranu a též z mezinárodních dokumentů o bezpečnostní situaci v oblasti Čečenska a hrubém porušování lidských práv v této oblasti.

Za klíčové přitom považuje:

- dokument Prozatímní směrnice UNHCR pro hodnocení potřeby mezinárodní ochrany

žadatelů o azyl z Čečenské republiky Ruské federace ze dne 16.3.2009,

- dokument UNHCR - 2009 Country Reports on Human Rights Practices – Russia ze

dne 11.3.2010,

- informaci organizace “Občanská pomoc“, Nadace pomoci uprchlíkům a vnitřně

přesídleným osobám, kterou zmocněnci vlády ČR pro lidská práva poskytla paní

Světlana Gannuškinová, předsedkyně výboru „Občanské pomoci“ dne 8.5.2010,

- 84. usnesení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR ze

dne 2.12.2009,

- 114. usnesení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ze dne 9.12.2009,

- dopis Amnesty international USA ministru vnitra ČR ze dne 6.7.2009,

- dopis Americké asociace Židů ze zemí bývalého Sovětského Svazu ze dne 13.7.2009,

- rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23.3.2010.

Rada podnět schválila a žádá svého předsedu, aby jej předložil vládě ČR.

Michael Kocáb se podrobně seznámil se situací čečenských žadatelů o azyl od paní Světlany Gannuškinové, členky správní rady společnosti Memorial, předsedkyně výboru Občanské pomoci, členky Vládní komise pro migrační politiku a členky Rady prezidenta Ruské federace pro podporu občanské společnosti, instituce a lidská práva, při její návštěvě České republiky.

„Paní Gannuškinová mne informovala o alarmujících skutečnostech ze života Čečenské republiky a velmi naléhavě mne žádala, aby naše republika bezpodmínečně a s okamžitou platností zastavila jak deportace tak vydávání etnických Čečenců do Ruska vzhledem k bezprecedentnímu porušování lidských práv ze strany státních i nestátních silových struktur Čečny.

Poté, kdy mi podrobně vylíčila otřesné skutečnosti, které jsou v současné Čečně každodenní realitou, jsem jí požádal, aby mi po návratu do Moskvy napsala dopis o perspektivách, které, dle jejího názoru, očekávají Čečence při nuceném návratu do Ruské federace.

Po přečtení dopisu, který mnou hluboce otřásl (celé znění dopisu naleznete v příloze), jsem si vyžádal další informace jak o situaci v Čečensku, tak o přístupu Odboru azylové a migrační politiky MV ČR k této problematice. Příslušné materiály jsem prostudoval a jejich a jejich relevanci ověřil na oficiálních stránkách prezidenta RF Dimitrije Medvěděva z projevů lidskoprávních autorit RF na zasedání Rady prezidenta Ruské federace pro podporu občanské společnosti a lidská práva.

Následně jsme žádost paní Gannuškinové posoudili a projednali na Výboru pro práva cizinců, Výboru proti mučení a na Radě vlády pro lidská práva s důrazem na nezbytnost, aby při zacházení s uprchlíky z oblasti severokavkazských republik vláda dbala na dodržování jejich práv daných mezinárodními úmluvami a také doporučeními Rady OSN pro lidská práva ze zpráv o stavu lidských práv v Ruské federaci. Jednání Výboru pro práva cizinců se kromě stálých členů, úředníků OAMP a řady hostů zúčastnili také senátoři Karel Schwarzenberg, Jiří Dienstbier, Jaromír Štětina a Jaromír Jermář.“ uvedl Kocáb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter