Zprávy: lidská práva ČR

31. 8. 2015 15:47

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2014

Zpráva popisuje vývoj v oblasti lidských práv v roce 2014 a upozorňuje na hlavní problémy a souvislosti.

V oblasti práv občanských a politických se zpráva zabývá novou zásadní judikaturou k ochraně soukromí a osobních údajů a také informování o platech veřejných zaměstnanců.

Zpráva dále informuje o tom, že právo na spravedlivý proces bylo ovlivněno účinností nového zákona o zvláštních řízeních soudních, změnami v exekučním řízení a některými rozhodnutími Ústavního soudu týkajícími se ochrany spotřebitele a výkladu institutu rozsudku pro zmeškání.

Zpráva vyzdvihuje pozitivní změny v oblasti vězeňství, kdy došlo k určitému zlepšení životních podmínek odsouzených. Současně ale se stavy odsouzených ve vězeních začínají blížit maximu a přetrvává problém s jejich resocializací. V oblasti omezení osobní svobody se zpráva dále zaměřuje na problematiku poutání osob ve vězeních a policejních celách, používání omezovacích prostředků v psychiatrických léčebnách a neregistrovaných poskytovatelů sociálních služeb.

Co se týče sociálních práv, soustředí se zpráva ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu na povinnost státu zajistit potřebným osobám přístup k sociálním službám. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva rovněž otevřel diskusi o porodní a poporodní péči o matku a dítě. Dále zpráva také zmiňuje přetrvávající problém s inkluzí romských dětí do hlavního vzdělávacího proudu.

V oblasti boje proti diskriminaci zpráva ukazuje některé typické postupy (např. situační testování) a základní principy (omezení soukromé autonomie zákazem diskriminace), které nejsou veřejně stále přijímány příznivě. Upozorňuje dále na přetrvávající nedostatky ve vzdělávání dětí se zdravotním postižením anebo na problematiku omezení práv dětí vyrůstajících s registrovanými partnery.

Zpráva si dále všímá změn v oblasti ochrany práv dětí, kdy občanský zákoník posílil práva a postavení dítěte v právních vztazích, a rozebírá problematiku střídavé péče. Reforma sociálně-právní ochrany v minulých letech vedla ke zlepšení kvality péče o ohrožené děti, která je však stále roztříštěná a špatně koordinovaná.

V oblasti práv cizinců zpráva upozorňuje na přetrvávající problémy jako systém VISAPOINT, vyčlenění některých cizinců z veřejného zdravotního pojištění cizinců, či jejich omezená politická participace. V souladu s aktuálním děním poté zpráva poukazuje na problémy s přijímáním azylantů a uprchlíků a na problematické postoje české veřejnosti k nim.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter