Zprávy: lidská práva ČR

13. 9. 2017 16:01

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016

Zpráva popisuje vývoj v oblasti lidských práv v roce 2016 a upozorňuje na hlavní problémy a souvislosti.

V roce 2016 ČR přistoupila k Úmluvě o ochraně všech osob před nuceným zmizením anebo se stala předmětem prvního oznámení k Výboru pro odstranění diskriminace žen týkajícího se provádění protiprávních sterilizací.

Oblast ochrany osobních údajů byla jednotně upravena na evropské úrovni, ale některé otázky zůstávají i na národní úrovni (např. využívání vzorků a profilů DNA). Předmětem sporů se stala i některá shromáždění, kterými se budou v budoucnu zabývat soudy.

Příznivou změnou v procesních právech je např. snížení exekutorského tarifu u nejnižších vymáhaných částek. Podobně vhodným krokem ke snížení zadlužení společnosti pak bude i rozšíření přístupu k oddlužení či příznivější úprava exekuce na bankovním účtu. Soudy budou muset rovněž být více vzdělávány v přístupu k osobám se zdravotním postižením.

Věznice se postupně kapacitně naplňují a nová koncepce proto bude muset řešit změny v trestní politice. Příznivými kroky jsou změny v organizaci vězeňství či podpora resocializace vězňů a jejich zaměstnávání, byť za stále nízké odměny. Soudy rovněž upozornily, že squatting není jevem, který musí být policií automaticky potírán. Byla přijata novela upravující nedobrovolný pobyt v sociálních službách v souladu s lidskoprávními závazky.

V oblasti hospodářských, sociálních a kulturních práv je klíčové přijetí zákona o sociálním bydlení, který by měl pomoci bránit chudobě a sociálnímu vyloučení s nimi souvisejícím negativním jevům. V určité podobě se navrátila i veřejná služba. Judikatura vyjasnila právo na přístup k sociální službě i otázku domácích porodů. Na základě přijatých novel byl nastartován nový systém inkluzivního vzdělávání.

Soudy se postupně zdárně seznamují s problematikou diskriminace. Naopak široká veřejnost stále není dostatečně citlivá k potřebám osob se zdravotním postižením. Ústavní soud zrušil zákaz osvojení pro registrované partnery a rovné vnímání stejnopohlavních a různopohlavních svazků posiluje i v praxi.

Novely předpisů posílily participační práva dětí i jejich ochranu před sexuálním násilím. Proces sjednocení systému péče o ohrožené děti však stále není dokončen, byť dětí v ústavní péči nadále ubývá ve prospěch dětí v náhradní rodinné péči.

Soudy rovněž posílili práva cizinců žádajících o povolení k pobytu v ČR mimo systém VISAPOINT a upřesnily některé otázky související se zajištěním a předáváním cizinců a jejich právem na právní pomoc. Pokles počtu migrantů umožnil zlepšit podmínky v zařízeních, byť otázkou nadále zůstává zajišťování rodin s dětmi.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter