Zprávy: lidská práva ČR

27. 8. 2019 15:49

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2018

Zpráva popisuje vývoj v oblasti lidských práv v roce 2018 a upozorňuje na hlavní problémy a souvislosti.

Mezi hlavní události roku 2018 patřily tyto:

 • Mezinárodní orgány OSN a Rady Evropy se věnovaly především zacházení s osobami omezenými na svobodě.
 • V účinnost vstoupila nová evropská úprava zpracovávání osobních údajů, která přinesla zpřesnění a propracování původních pravidel. V české společnosti byla však často přijata se zbytečnou panikou a nepochopením.
 • Došlo k rozšíření možnosti oddlužení a právní pomoci pro nízkopříjmové skupiny, avšak bude nutné sledovat, zda je schopné pokryt skutečně potřeby cílové skupiny.
 • Ústavní soud rovněž potvrdil svou ustálenou judikaturu, že neplatná rozhodčí doložka nemůže vést k právoplatnému rozhodčímu nálezu a tudíž ani k platné exekuci, která musí být z úřední povinnosti zastavena. 
 • Nový systém odměňování vězňů byl navázán na minimální mzdu, což by mělo zaručit přiměřenost odměn. 
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo nový metodický pokyn pro užívání omezovacích prostředků.
 • Bylo omezeno vyplácení dávek ve formě poukázek, ale naopak vzrůstá počet obcí, které vydávají opatření obecné povahy zakazující vyplácení doplatku na bydlení.
 • Ústavní soud potvrdil povinnost státu zajišťovat osobám vhodné sociální služby.
 • Sociální bydlení bylo nahrazeno programem výstavby bytů pro obce.
 • Ochránkyně jako orgán pro rovné zacházení komplexně zhodnotila činnost inspektorátů práce při boji proti diskriminaci a věnovala se boji proti segregaci na školách.
 • Soudy se věnovaly případu trans*osoby odmítající povinnou operaci při změně pohlaví, kde se však neztotožnily s názorem o rozporu tohoto postupu s lidskými právy, jakkoliv mezinárodní soudní orgány již této rozpor konstatovaly.  
 • Přesto že v roce 2018 skončila hlavní vládní strategie pro práva dítěte, mnohá její opatření především v oblasti sjednocení a deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti zůstala nesplněna. Data ukazují vzestup počtu dětí v náhradní rodinné péči a naopak úbytek dětí v ústavních zařízeních a jejich vzrůstající volné kapacity.
 • V oblasti práv cizinců Ústavní soud zrušil některé sporné změny z novely zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu z roku 2017.
 • Nová právní úprava má zavést povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince a financování Center na podporu integrace cizinců ze státního rozpočtu.
 • Rostoucí ekonomika spolu s nízkou nezaměstnaností láká do ČR stále více zahraničních zaměstnanců, s čím souvisí i nutnost boje s jejich vykořisťováním a nelegální prací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter