Tiskové zprávy

27. 2. 2017 14:45

Výsledky jednání vlády 27. února 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

S rozpravou

1. Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)
čj. 172/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Jednání bylo odloženo do 8. března.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1691/16
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
čj. 83/17
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
Přizván: J. Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslance Jana Chvojky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1015)
čj. 183/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala pozitivní stanovisko.

5. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jana Klána a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1016)
čj. 184/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

6. Návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpověd-nosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 1019)
čj. 185/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala pozitivní stanovisko.

7. Návrh poslance Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1020)
čj. 186/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala pozitivní stanovisko.

8. Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 1021)
čj. 187/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda nepřijala žádné stanovisko.

9. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jany Černochové, Karla Černého, Jiřího Junka, Františka Laudáta, Bohuslava Chalupy, Jana Chvojky, Miroslavy Němcové, Zuzky Bebarové Rujbrové, Jana Zahradníka, Jaroslava Holíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1022)
čj. 188/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala pozitivní stanovisko.

10. Návrh usnesení vlády na uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch kapitoly 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů a na změnu systemizace Generální inspekce bezpečnostních sborů pro rok 2017
čj. 192/17
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Přizván: M. Murín, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
čj. 105/17 - bod 8 schůze vlády 20.2.2017
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu SFDI v roce 2017
čj. 160/17 - bod 1 Pro informaci schůze vlády 20.2.2017
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Opatření k řešení bezpečnosti a veřejného pořádku v průmyslových zónách a jejich okolí v souvislosti se zvýšeným zaměstnáváním cizinců
čj. 207/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pozemní komunikace: I/58 Příbor – Skotnice
čj. 157/17 - bod 11 schůze vlády 20.2.2017
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Analýza variant navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti
čj. 106/17 - bod 10 schůze vlády 20.2.2017
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno ve variantě č. 1.

15. Návrh na uspořádání 6. ministerské konference WHO Životní prostředí a zdraví (Ostrava, 13. – 15. června 2017)
čj. 166/17 - bod 12 schůze vlády 20.2.2017
Předkládají: ministři zdravotnictví, zahraničních věcí a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Statistiky v rámci JŘBU v letech 2013 až 2016
čj. 156/17 - bod 13 schůze vlády 20.2.2017
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

17. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 – 2022
čj. 178/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. Návrh systémového řešení zastupování České republiky v řízeních o indivi-duálních a kolektivních oznámeních a stížnostech před mezinárodními kontrolními orgány v oblasti lidských práv
čj. 189/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

19. Veřejná zakázka „Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“
čj. 191/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

20. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2017
čj. 190/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. EET - data MF a ČSÚ
čj. 209/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

28. Zajištění provozu a rozvoje Registru silničních vozidel
čj. 179/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

Body bez rozpravy

21. Analýza možnosti řešení zadlužení obcí nástroji insolvenčního práva
čj. 193/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Zpráva o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti
čj. 171/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Milana Poulíčka do hodnosti brigádního generála
čj. 175/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020 s platností od roku 2017
čj. 180/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Maltské republiky Josepha Muscata v České republice dne 28. února 2017
čj. 197/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci

1. Zpráva o inflaci I/2017
čj. 181/17
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Zpráva o činnosti zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj za rok 2016
čj. 176/17
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a zmocněnec vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

3. Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2016
čj. 194/17
Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

4. Informace o způsobu implementace instrumentů Organizace pro hospodář-skou spolupráci a rozvoj (OECD) přijatých v roce 2016
čj. 174/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

5. Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
čj. 173/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Informace o průběhu a výsledcích 39. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), které se konalo v Montrealu ve dnech 27. září - 7. října 2016
čj. 182/17
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie