Aktuality Etické komise České republiky

24. 1. 2017 12:29

USNESENÍ Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu ke kauze Karel Srp

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) jako správní orgán zřízený dle § 7 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2011 Sb.“), se usnesla na svém zasedání dne 24. ledna 2017 takto:

Etická komise pověřuje předsedu Etické komise, aby s níže uvedeným usnesením seznámil prezidenta republiky, předsedu vlády a sdělovací prostředky:
Předseda Etické komise ČR Jičí Kaucký sděluje médiím usnesení ke kauze Karel Srp

Ze sdělovacích prostředků se Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu dozvěděla, že prezident republiky se rozhodl pro druhé funkční období Etické komise jmenovat členem Etické komise pana Karla Srpa st.

Etická komise projednávala žádost pana Karla Srpa st. o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a vydala dne 03.07.2015 rozhodnutí, pod čj. 18520/2014-EKO, které nabylo právní moci dne 08.07.2015. Podklady pro vydání tohoto rozhodnutí obsahují relevantní informace vztahující se ke splnění podmínky spolehlivosti dle § 7 odst. 3 zák. č. 262/2011 Sb. Z tohoto důvodu považuje Etická komise za nutné se ke kandidatuře pana Karla Srpa st. vyjádřit. Na základě skutečností, které byly prokázány při projednávání odvolání pana Karla Srpa st. proti negativnímu rozhodnutí Ministerstva obrany o jeho žádosti o udělení osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, má Etická komise za to, že pan Karel Srp st. ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 262/2011 Sb. jednal v době nesvobody tak, že existuje důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena Etické komise, a tedy nesplňuje podmínku spolehlivosti.

Za dobu svého působení Etická komise projednala 371 věcí, přičemž ve 45 případech udělila status účastníka odboje a odporu proti komunismu. Má-li Etická komise i nadále plnit úkoly dle zák. č. 262/2011 Sb., je nezbytnou podmínkou pro výkon její činnosti důvěryhodnost komise a jejích členů.“

Mgr. Jiří Kaucký v. r.
předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter