Úřední deska Etické komise České republiky

30. 6. 2015 9:08

Výroční zpráva Etické komise za rok 2014 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V 1 případě vyřizoval sekretariát žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přičemž žádosti bylo v části vyhověno tak, že informace požadované žadatelem byly dle § 4 zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuty, v části pak Etická komise rozhodla o odmítnutí žádosti na základě § 15 odst. 1 a § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí o informace: 1

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladu na své vlastní zaměstnance a nákladu na právní zastoupení: 0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty