Tiskové zprávy

16. 8. 2012 16:32

Výsledky 102. zasedání LRV dne 16. 8. 2012


1. Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích (předkládá ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.) – č.j. 685/12.

Cílem návrhu věcného záměru zákona je nahrazení stávající právní formy fakultních nemocnic, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Ministerstvem zdravotnictví, jinou právní úpravou právnické osoby. Návrh dále směřuje k vytvoření lepších podmínek pro spolupráci těchto nemocnic s vysokými školami a ve svém důsledku by tato úprava měla vést i ke zlepšení poskytovaných zdravotních služeb a ke zlepšení podmínek pro výuku vědu a výzkum. Důvodem k předložení návrhu věcného záměru zákona je zejména skutečnost, že současná právní forma fakultních nemocnic neodpovídá dnešnímu způsobu financování a oddělené právní postavení vysoké školy a fakultní nemocnice ve spojení s hospodařením fakultní nemocnice s majetkem státu znesnadňuje dispozice s tímto majetkem při vzdělávací činnosti vysoké školy a jejích lékařských fakult ve fakultní nemocnici.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh věcného záměru zákona schválila ve znění jejího stanoviska.

2. Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (předkládá ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) – č.j. 713/12.

Cílem předloženého návrhu ústavního zákona je vytvořit právní základ k tomu, aby bylo možno dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí České republiky, které jí poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistí respektování mezinárodních závazků, a to i v případě běžných konjunkturálních výkyvů.
K tomu je navrhováno zejména
- stanovit numerická fiskální pravidla pro všechny veřejné instituce,
- zakotvit maximální limit pro výši vládního dluhu, a to včetně opatření, která je nutno učinit v případě, že se bude vykazovaná úroveň vládního dluhu této hranici blížit,
- zpřesnit rozpočtová pravidla pro územně samosprávné celky,
- zřídit Národní rozpočtovou radu jako funkčně, finančně i personálně nezávislou instituci, která bude monitorovat a vyhodnocovat plnění fiskálních cílů vlády,
- stanovit transparentní pravidla pro zveřejňování vybraných informací.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu ústavního zákona přerušila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkládá ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) – č.j. 781/11.

Cílem předloženého návrhu zákona je stanovit pro fungování trhu zprostředkování pojištění v České republice nové podmínky, které by měly přispět k nápravě negativních jevů, které fungování uvedeného trhu dlouhodobě vykazuje, a to zejména v zájmu posílení ochrany spotřebitele na tomto úseku finančního trhu. Jedná se například o tyto negativní jevy:
- neobvykle vysoký počet právnických a fyzických osob, které Česká národní banka ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie zaregistrovala jako zprostředkovatele pojištění, s tendencí dalšího trvalého růstu jejich počtu,
- .nepřehlednost stávající regulatorní struktury pojišťovacích zprostředkovatelů, kde existuje 5 kategorií,
- netransparentní právní úprava odpovědnosti za jednání při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele,
- nízká transparentnost klíčových informací o některých pojistných produktech (zejména životního pojištění), které by měl zákazník obdržet a porozumět jim tak, aby správně vyhodnotil, je-li pro něj daný produkt vhodný či nikoli a jaké důsledky pro něj bude mít jeho sjednání.

Za účelem odstranění negativních jevů fungování trhu zprostředkování pojištění v České republice je zejména navrženo
- zjednodušit a zpřehlednit systém kategorizace zprostředkovatelů pojištění jejich snížením z 5 kategorií na 2,
- nově upravit pravidla jednání se zákazníkem zabezpečující vyšší transparentnost a zejména směřující ke zlepšení informovanosti zákazníka o osobě zprostředkovatele a o pojistném produktu,
- odstranit neodůvodněné rozdíly v regulaci poskytování zprostředkovatelských služeb na pojistném trhu,
- zavést regulaci nákladů zákazníka spojených s uzavíráním smluv o rezervotvorném životním pojištění stanovením jejich maximální výše a lhůty, ve které je zákazník povinen je uhradit,
- ve větší míře postihovat protiprávní jednání při výkonu zprostředkovatelské činnosti, a za tím účelem rozšířit okruh správních deliktů v oblasti výkonu zprostředkovatelské činnosti.

Návrh zákona současně zapracovává do právního řádu České republiky část směrnice upravující přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon těchto činností, pokud jde o plnění informačních povinností pojišťovnami ve vztahu k zákazníkům, a to jak ve fázi před uzavřením pojistné smlouvy, tak v průběhu trvání pojištění.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

4. Návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých zákonů (předkládá ministr vnitra Jan Kubice) – č.j. 568/12.

Návrh zákona upravuje zřízení ústředního správního úřadu, v jehož působnosti bude dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Jedná se o zcela zásadní změnu v dané oblasti, neboť podle současné právní úpravy je tato působnost podle zákona č. 424/1991 Sb. svěřena Poslanecké sněmovně. V čele Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) bude stát předseda a dohled bude vykonávat 10 pověřených zaměstnanců. Předseda a pověření zaměstnanci budou do svých funkcí jmenováni na návrh Senátu prezidentem republiky; prezidentem republiky mohou být také ze zákonem stanovených důvodů odvoláni.

Povinnosti politických stran a politických hnutí, které mají být předmětem dohledu, jsou nově vymezeny v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, který je obsažen v části třetí předloženého návrhu zákona. V návrhu novely citovaného zákona je podrobněji specifikován přehled výdajů a příjmů ve výroční finanční zprávě, nově se zavádí povinnost předkládat samostatnou zprávu o financování volební kampaně, dále se usnadňuje přístup veřejnosti k údajům o hospodaření politických stran a politických hnutí (politické strany a politická hnutí mají zejména povinnost financovat své volební výdaje pouze prostřednictvím tzv. transparentního účtu, na němž jsou všechny transakce veřejně přístupné), a zavádí se standardní sankční mechanismus správních deliktů a přestupků.

Navrhované věcné řešení vychází z hodnotící expertní zprávy tzv. GRECO (orgán Rady Evropy zřízený k monitorování realizace doporučení Rady (2003) a Výboru ministrů o společných pravidlech boje proti korupci při financování politických stran a volebních kampaní), a z Analýzy k návrhu legislativních opatření na zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí, kterou vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 20. července 2011 č. 553. Návrh zákona byl projednán též Vládním výborem pro koordinaci boje s korupcí.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter