Tiskové zprávy

23. 2. 2012 16:57

Výsledky 95. zasedání LRV dne 23. 2. 2012

Legislativní rada vlády projednala na svém 95. zasedání ve čtvrtek 23. února 2012 následující návrhy zákonů:

1. Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách (předkládá ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš) č.j. 19/12.

Cílem předloženého návrhu věcného záměru zákona je modernizace vysokého školství, založená na mezinárodní konkurenceschopnosti jejich absolventů, zvyšování kvality činností vysokých škol a jejich hodnocení podle evropských standardů, včetně některých úprav způsobu financování veřejných vysokých škol (diverzifikace vysokého školství a právní postavení vysokých škol, vztah státu a vysokých škol, autonomie vysokých škol a jejich vnitřní záležitosti, struktura a kvalita vysokoškolského vzdělávání). Zákonem o vysokých školách má být rovněž upravena povinnost studentů veřejných vysokých škol hradit veřejné vysoké škole školné za studium.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu věcného záměru zákona přerušila.

2. Návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (předkládá ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš) č.j. 31/12.

Cílem předloženého návrhu věcného záměru zákona je stanovení ekonomických podmínek pro studenty vysokých škol v průběhu vysokoškolského studia, zejména v návaznosti na zavedení povinnosti placení školného. Přijetím zákona o finanční pomoci studentům by měla být zvýšena dostupnost přístupu občanů k vysokoškolskému vzdělání. Věcný záměr zákona upravuje spoření na vzdělání, půjčky na školné, půjčky na životní náklady studentů a podporu studentů z veřejných a soukromých zdrojů.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh věcného záměru zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

3. Návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (ústavní zákon o celostátním referendu), (předkládá místopředsedkyně vlády a předsedkyně LRV Mgr. Karolína Peake) č.j. 22/12.

Cílem předloženého návrhu ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (ústavní zákon o celostátním referendu), je zakotvit institut celostátního referenda jako obecný prvek přímé demokracie do ústavního pořádku České republiky, a tak podpořit možnosti vypsání všelidového referenda, a to vždy k předem jasně definovaným otázkám. Předložený návrh ústavního zákona vychází z Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010, v němž vláda současně stanovila principy právní úpravy celostátního referenda.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu ústavního zákona přerušila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil) č.j. 1351/11.

Cílem předloženého návrhu zákona je úprava regulace profese insolvenčních správců, jejíž obsah je zaměřen na zajištění výkonu činnosti insolvenčního správce pouze osobami, které jsou bezúhonné a které svou funkci vykonávají řádně a spolehlivě, úprava náležitostí návrhu na vydání povolení nebo zvláštního povolení, zajištění výkonu činnosti zvláštního insolvenčního správce pouze osobami, které splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále na zkvalitnění dohledu nad insolvenčními správci. K návrhu novely je připojen návrh novely insolvenčního zákona, jehož obsahem je úprava ustanovení a odvolání insolvenčních správců a dále úprava povinností insolvenčního správce v případě zrušení konkursu.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

5. Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil) č.j. 8/12.

Cílem předloženého návrhu zákona je především vytvoření komplexní úpravy spolupráce justičních orgánů České republiky s orgány cizích států, mezinárodními trestními soudy a tribunály a dalšími institucemi, která nahradí dnes již do značné míry překonanou a nedostatečnou úpravu obsaženou v hlavě XXV trestního řádu, a implementace předpisů Evropské unie upravujících jednak nástroje spolupráce v trestně právní oblasti založených na principu vzájemného uznávání, jako jsou například náhradní opatření za vazbu, předávání odsouzených, předávání výkonů trestů, které nejsou spojeny s odnětím svobody, nebo předávání dohledu nad podmíněně odsouzenými, a jednak úlohu a postavení Evropské jednotky pro justiční spolupráci - Eurojustu jako významné instituce Evropské unie. Významné změny se navrhují především v úpravě vyžádání (extradice) osob z ciziny, kde se nahrazuje institut mezinárodního zatýkacího rozkazu novou koncepcí, která by měla vést k menší formálnosti a předcházet průtahům s vyhlašováním mezinárodního pátrání v případě, že se osobu nepodaří vypátrat v České republice do 1 roku, a uznávání a výkonu cizozemských rozhodnutí, kde se doplňuje chybějící úprava předávání výkonu rozhodnutí soudů České republiky do ciziny a zjednodušuje se řízení o uznání a výkonu cizozemských rozhodnutí v České republice.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

6. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil) č.j. 9/12.

Návrh doprovodného změnového zákona navazuje na předložený návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních; cílem předloženého návrhu zákona je tak zajistit nezbytnou provázanost právní úpravy jiných právních předpisů s tímto návrhem zákona, zejména pokud jde o právní úpravu týkající se trestního řízení, evidence Rejstříku trestů, výkonu vazby, azylu, cestovních dokladů a působnosti Policie České republiky.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter