Zprávy: plnění mezinárodních úmluv

6. 11. 2006 17:02

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Dne 19. prosince 1966 byl v New Yorku otevřen k podpisu Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (dále jen Pakt). Jménem Československé socialistické republiky byl Pakt podepsán v New Yorku dne 7. října 1968. S Paktem vyslovilo souhlas dne 11. listopadu 1975 Federální shromáždění Československé socialistické republiky. Prezident republiky poté ratifikoval Pakt s prohlášením k článku 26 odstavci 1. Ratifikační listiny Československé socialistické republiky byly uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 23. prosince 1975. Česká republika vznikla dne 1. ledna 1993 jako jeden ze dvou nástupnických států České a Slovenské Federativní Republiky. Oznámením ze dne 22. února 1993 adresovaným generálnímu tajemníkovi OSN, depozitáři Paktu, sukcedovala ČR ke dni 1. ledna 1993 do závazků vyplývajících z Paktu pro bývalou ČSFR.

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech vstoupil v platnost pro Československou socialistickou republiku v souladu se svým článkem 27 dne 23. března 1976. Plné znění Paktu bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb. Tím se stal text Paktu každému dostupným a obecně závazným. Podle článku 10 Ústavy České republiky má Pakt přednost před zákonem

Všechny zprávy jsou předkládány generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který předá jejich kopie Hospodářské a sociální radě k posouzení podle ustanovení tohoto Paktu.

Státy, smluvní strany Paktu, podávají své zprávy postupně podle programu, který určí Hospodářská a sociální rada během jednoho roku od nabytí platnosti tohoto Paktu po konzultaci se smluvními státy a s příslušnými odbornými organizacemi.Zprávy mohou uvádět činitele a obtíže, ovlivňující stupeň plnění závazků přijatých podle tohoto Paktu. V těch případech, kdy příslušné informace byly již předloženy Organizaci spojených národů nebo kterékoli odborné organizaci státem, smluvní stranou Paktu, nebude nutné tuto informaci opakovat, ale postačí přesný odkaz na tyto informace.

Koordinačním orgánem vlády, v jehož působnosti je vnitrostátní sledování a vyhodnocování plnění závazků z mezinárodních smluv o lidských právech, je v České republice od roku 1998 zmocněnec vlády pro lidská práva a Rada vlády ČR pro lidská práva.

Úvodní zpráva České republiky za období 1993 - 1999 byla generálnímu tajemníkovi OSN předložena v roce 2000, Druhá periodická zpráva byla předložena v roce 2007.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter