Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Dekáda romské inkluze je mezinárodní iniciativa osmi států (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Černá Hora), která probíhá od roku 2005 do roku 2015. Iniciativa vznikla na podnět Světové banky a Open Society Institute, nevládní instituce založené filantropem Georgem Sorosem. Jde o politický závazek zúčastněných států, jež dává jedinečnou možnost řešit chudobu, sociální vyloučení a diskriminaci romských komunit v regionálním měřítku. Při naplňování programu je podstatné plné využití a zapojení Romů samotných. Dekáda není novou institucí, nepřináší další byrokracii ani nové finanční prostředky. Aktivity realizované v rámci Dekády budou financovány ze státních rozpočtů zúčastněných států.
Kromě základních cílů v oblasti vzdělání, zaměstnání, bydlení zdravotní péče iniciativa řeší průřezová témata diskriminace, diskriminace podle pohlaví a chudoby. Akční plány v jednotlivých státech nenahrazují existující národní strategie pro integraci romských komunit, spíše je vhodným způsobem doplňují a posilují. Česká vláda rozhodla o přistoupení k Dekádě svým usnesením ze dne 26. ledna 2005 č. 136. Deklaraci Dekády podepsal dne 2. února 2005 místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec na mezinárodním slavnostním zahájení Dekády v Sofii.
V přípravní fázi Dekády každý ze zúčastněných států identifikoval specifické cíle a úkoly, které je třeba plnit. Pokrok při naplňování těchto cílů je měřen pomocí předem definovaných indikátorů měřitelnosti, které jsou součástí Akčního plánu. UNDP (United Nations Development Program) významně přispělo k monitoringu dopadu iniciativy provedením výchozího šetření o situaci romských komunit v zemích zapojených do Dekády.
Svou účastí v Dekádě česká vláda vyjádřila jasnou politickou deklaraci řešit problematiku postavení romských komunit nejen na národní úrovni, ale i v širším mezinárodním měřítku. Společně s jinými zúčastněnými státy máme v rámci Dekády možnost vytvořit platformu pro lepší využití finanční pomoci z EU vůči romským komunitám. Máme možnost porovnat situaci romských komunit v regionálním měřítku, a zároveň využít zkušenosti a osvědčené postupy při řešení integrace romského etnika ze zahraničí. Pro Romy je zásadní změnou fakt, že v rámci českého akčního plánu nejsou určeny pouze cíle, kterých chce vláda dosáhnou, ale také jsou jasně stanoveny způsoby jak chce vláda naplňování těchto cílů měřit.

Kromě jednotlivých států, Světové banky a OSI jsou do iniciativy zapojeny také významné mezinárodní instituce, mezi nimi Evropská komise, Rozvojový program OSN (UNDP), Rada Evropy, Rozvojová banka Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE/ODIHR), mezinárodní Romské organizace jako Eruropean Roma Information Office (ERIO) a další.