Pracovní orgány

Výbory Rady

Na základě článku 6 Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

(1) Rada zřizuje a ruší podle potřeby stálé výbory. Rada může zřídit maximálně devět výborů. Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování zřizuje vždy. Členy výboru a předsedu výboru jmenuje předseda Rady. Činnost výboru zabezpečuje tajemník výboru z řad pracovníků kanceláře Rady.

(2) Výbory zejména

  1. zpracovávají pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření a dávají Radě podněty k dané tématice pro jednání Rady.
  2. podílejí se na vypracovávání zpráv o stavu romské menšiny v ČR a dalších zpráv relevantních pro monitorování romské integrace v České republice.

(3) Každý výbor má svůj Statut, který schvaluje Rada. Ve Statutu výboru musí být kromě jiného uvedeno, zda se jednání výboru řídí podle stejného jednacího řádu jako jednání Rady, nebo zda výbor jedná podle vlastního jednacího řádu. Jednací řád schvaluje Rada.

Pracovní skupina krajských koordinátorů

Pracovní skupina byla zřízena dne 29. dubna 2015 Výborem pro spolupráci se samosprávami. Zastoupeni jsou v pracovní skupině krajští koordinátoři pro romské záležitosti, kteří zabezpečují integraci na území všech 13 krajů a hl. města Prahy. Činnost pracovní skupiny se soustředí na posílení institucionální sítě romské integrace na úrovni krajů, jež má nezastupitelnou úlohu v procesu implementace a monitoringu naplňování národní Strategie romské integrace na období 2014 - 2020. V rámci této platformy se koordinátoři podílejí na odborném formování materiálů legislativní i nelegislativní povahy, jež mají dopad na situaci romské menšiny v regionech. Pracovní skupina významně přispívá nejen k nastavení centrálních politik, ale rovněž nabízí prostor, kde jsou představovány příklady dobré praxe s cílem účinně implementovat strategická opatření.   
Funkci koordinátora pro romské záležitosti zřizují krajské úřady na základě ustanovení § 67 odst. 1 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci přenesené působnosti kraje. Závazek krajů zabývat se romskou integrací vyplývá z ustanovení § 6 odst. 7) zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno „Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti“.
Seznam členů a členek Pracovní skupiny krajských koordinátorů
 

Jméno

Kraj

Telefon

E-mail

Bártů Lumír, Mgr.

Vysočina

564 602 826

Bartu.L@kr-vysocina.cz

Filová BoženaGába Karel, Mgr.

Praha
 


Zlínský

221 419 817
 


577 043 156

Bozena.Filova@praha.eukarel.gaba@kr-zlinsky.cz

Hančin Peter, Bc.

Moravskoslezský

595 622 279

peter.hancin@kr-moravskoslezsky.cz

Jelínková Radka, Mgr..

Pardubický

466 026 276

radka.jelinkova@
pardubickykraj.cz

Koky Cyril, Mgr.

Středočeský

257 280 640

koky@kr-s.cz

Köttnerová Renáta, PhDr.

Olomoucký

585 508 218

r.kottnerova@kr-olomoucky.cz

Fišer Ondřej, Mgr.

Jihomoravský

541 658 303

fiser.ondrej@kr-jihomoravsky.cz

Lukáč Štefan, Bc.

Ústecký

475 657 561

lukac.s@kr-ustecky.cz

Slivka Roman, Bc.

Jihočeský

386 720 639

slivka@kraj-jihocesky.cz

Barešová Anežka, Mgr.

Královéhradecký

495 817 345

abaresova@kr-kralovehradecky.cz

Strouhal Václav, DiS.

Liberecký

485 226 519

vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz

Štruncová Michaela

Plzeňský

377 195 484

Michaela.Struncova@plzensky-kraj.cz

Vaculík Pavel, Mgr.

Karlovarský

353 502 522

pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz