Dotace

 


K podpoře romské integrace realizuje Úřad vlády tři dotační programy:

Společným posláním těchto programů je napomáhat integraci Romů do společnosti a vytvoření takových podmínek, aby dotčení občané byli schopni se sami aktivně zapojit do překonávání svého nepříznivého postavení a jeho důsledků.

Dotace jsou poskytovány dle Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje postup žadatelů, příjemců a poskytovatele dotace. Dotační řízení je vyhlašováno na následující kalendářní rok nejpozději do 31. července běžného roku. Žádosti je nutné předložit na platných formulářích.

Dotační programy Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní prácePodpora koordinátorů pro romské záležitosti jsou vyhlašovány Úřadem vlády České republiky ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny. O dotace mohou žádat nestátní neziskové organizace v případě programu Prevence soc. vyloučení a komunitní práce, obce v případě programu Podpora terénní práce a kraje v případě programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

Účelem programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce je aktivizovat prostřednictvím neziskového sektoru zapojení občanů, a zejména Romů, do aktivit, které napomáhají prevenci sociálního vyloučení, kde toto vzhledem k podmínkám hrozí (např. chudé lokality, vysoká nezaměstnanost) a podpořit komunitní práci v tzv. sociálně vyloučených lokalitách.
Budou podporovány projekty využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách. Dále budou podporovány aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel prokáže analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit. Doplňkovou součástí projektů může být edukační a informační činnost.
Pouze ve výjimečných případech může být dotace poskytnuta na projekty, kde je dotace Úřadu vlády pouze doplňkovým zdrojem financování.

Účelem programu Podpora terénní práce je podpořit obce v zaměstnávání terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka pracujícího s romskou menšinou, kterého zaměstnává přímo obec nebo příspěvková organizace obce. Příjemci dotací jsou obce. Program je nastaven tak, aby podporu ze státu získaly především obce, které usilují o zlepšení integrace Romů a současně mají problémy, které nezvládají samy řešit, což bývá pravidlem u malých obcí; jednou z podmínek pro udělení dotace je proto schválený komunitní plán obce či jiný koncepční materiál řešení situace v obci.

Účelem programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je zajistit, aby na každém kraji byl zaměstnán koordinátor pro romské záležitosti. Příjemci dotace jsou tedy výlučně kraje, prostředky jsou určeny zejména na plat koordinátorů. Romští koordinátoři na krajích tvoří základní institucionální síť, jejímž prostřednictvím stát komunikuje a prosazuje centrální integrační politiky na úrovni kraje.