Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunityÚřad vlády ČR, pracoviště Vladislavova 4, 110 00 Praha 1Tel: +420 296 153 511Fax: +420 224 946 615E-mail: krp@vlada.cz  Rada vlády České republiky pro záležitosti romské komunity byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 17.9. 1997 č. 581, tehdy jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity, v roce 2001 byla tato komise přejmenovaná na Radu. Rada je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské komunity. Rada systémově napomáhá integraci romské komunity do společnosti. Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky vlády v oblasti integrace romských komunit. Podrobnější informace o složení a úkolech Rady jsou uvedeny v jejím Statutu, způsob jednání upravuje Jednací řád. Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje kancelář, která je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.Klíčovým dokumentem je Koncepce romské integrace