Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

Zápis (č. KRP 9/2005) ze  zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

ze dne 13. září 2005DATUM A ČAS:

 13. září 2005, 14:00


MÍSTO KONÁNÍ:

Hrzánský palác

Loretánská 4, Praha 1

PŘÍTOMNÍ

ČLENOVÉ RADY:

Jan Balog (hl. m. Praha)

Anna Cínová (Liberecký kraj)

Ondřej Giňa (Plzeňský kraj)

Karel Holomek (Jihomoravský kraj)

Ivo Hartmann (MSP ČR)

Lucie Horváthova (Pardubický kraj)

Svatopluk Karásek (zmocněnec vlády ČR pro LP)

Miloslav Koudelný (MV ČR)

Petr Koutný (MK ČR)

Lenka Kurová (Královehrad. kraj)

Jaroslav Müllner (MŠMT ČR)

Iveta Millerová (Ústecký kraj)

Pavel Němec (místopředseda vlády a ministr spravedlnosti)

Lýdie Poláčková (Moravskoslezský kraj)

Jaroslava Přibylová (MO ČR)

Jan Rác (Zlínský kraj)


STÁLÍ ZÁSTUPCI:

Květoslava Gabrielová, stálá zástupkyně Petra Koutného(MK ČR)

Anton Lukáč, stálý zástupce Radka Horvátha (Středočeský kraj)

Věra Pelíšková, stálá zástupkyně Ivana Přikryla (MMR ČR)

Jaroslav Píša, stálý zástupce Václava Petříčka (MPO ČR)

Klára Tomková, stálá zástupkyně Mariána Hoška (MPSV ČR)

Vlasta Vrchotová, stálý zástupkyně Jiřího Koskuby (MZ ČR)


NEPŘÍTOMNÍ

ČLENOVÉ RADY:

Marián Eremiáš (Jihočeský kraj)

Daniela Grabmüllerová (MMR ČR)

Radek Horváth (Středočeský kraj)

Vladimír Horváth (Olomoucký kraj)

Marián Hošek (MPSV ČR)

Milan Kováč (Karlovarský kraj)

Jiří Koskuba (MZ ČR)

Jan Málek (MF ČR)

Václav Petříček (MPO ČR)

Pavel Svoboda (MZV ČR)

Eva Šmejkalová (MPSV ČR)

Ladislav Vašek (kraj Vysočina)


HOSTÉ:

Andrea Baršová (ÚV ČR)

Jiřina Bradová (Zlínský kraj)

Jiří Daniel (Jihomoravský kraj)

Kateřina Jacques (ÚV ČR)

Petr Kaplan (MPSV ČR)

Světlana Kroštěnová (Vzájemné soužití)

Věra Pelíšková (MMR ČR)

Hana Ševčíková (Vzájemné soužití)

Pavlína Smítalová (MF ČR)


ZA KANCELÁŘ:

Hana Fišerová

Marie Kalábová

Viktor Sekyt

Czeslaw Walek


Program:


  1. Zahájení a představení Světlany Kroštěnové a jejích aktivit v rámci Rady Světové ceny za práva dětí.

  2. Schválení záměrů dotačních programů Rady na rok 2006.

  3. Návrh změn Statutu Rady a statutů výborů Rady.

  4. Návrh realizačního plánu naplňování Koncepce romské integrace v letech 2006 až 2009.

  5. Informace o usnesení Evropského parlamentu o situaci Romů v Evropské unii.

  6. Různé.

Jednání řídil Pavel Němec, předseda Rady, a následně Svatopluk Karásek, 1. místopředseda RadyPři zahájení zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen „Rada“) požádal předseda Rady P. Němec všechny přítomné o minutu ticha k uctění památky Doc. Mileny Hübschmannové, zakladatelky české romistiky, která tragicky zemřela na následky autonehody.


Členové Rady byli následně seznámeni s návrhem programu zasedání. L. Poláčková požádala o dodatečné zařazení do programu žádosti organizace DROM o dotaci na vzdělávání terénních sociálních pracovníků. Žádosti bylo vyhověno a byla zařazena k projednání do bodu různé. Takto změněný program byl všemi členy odsouhlasen.


Součástí zahájení zasedání Rady bylo představení Světlany Kroštěnové, která patří k dětem, jež se díky pomoci lidí bojujících za dodržování lidských práv dostaly ze zvláštní školy do základní. Světlana také zastupuje diskriminované menšiny ve světovém dětském parlamentu, jež se každoročně schází ve Švédsku. Společně s dalšími dvanácti dětmi z celého světa, které reprezentují různá porušování práv dětí, volí ze tří kandidátů, kteří dělají mimořádnou práci ve prospěch dětí, vítěze Světové dětské ceny. Švédská královna Silvie mu pak cenu předá.

Představení Světlany se ujala Hana Ševčíková z organizace Vzájemné soužití, následně sama

Světlana mluvila o své práci. Členové Rady Světlaně pogratulovali k dosaženým úspěchům, popřáli dalších úspěchů a nabídli svojí pomoc a podporu.


Ad 2) P. Němec zahájil projednávání druhého bodu programu, navrhl, aby se jednotlivé záměry dotačních programů projednávaly odděleně a požádal M. Kalábovou, pracovnici kanceláře Rady, aby představila záměr dotačního programu terénní sociální práce na rok 2006. Zásadní změnou v programu v roce 2006 je zvýšení spoluúčasti obce na 30 % z celkové požadované dotace (důvodem je zájem Rady o postupné přebírání zodpovědnosti obcí za řešení sociální situace v obci). Další změnou je změna názvu podporované pracovní pozice na „terénní práci“ (důvodem je fakt, že pojem terénní sociální pracovník neodpovídá náplni práce ani vzděláním pracovní pozici). Nově bude při výběru projektů zohledněna spolupráce obce a terénního pracovníka s jinými institucemi a orgány veřejné správy a neziskovým sektorem (dlouhodobou snahou Rady je propojení poskytovaných služeb pro příslušníky romské komunity na lokální úrovni). Administrace programu zůstává stejná jako v roce 2005. Zástupkyně ministerstva financí informovala zúčastněné, že vláda v návrhu státního rozpočtu navýšila finanční prostředky na tento program na 13 000 tis. Kč, dále tyto finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly VPS do kapitoly Úřadu vlády. Protože v rámci rozpravy nebyl navržen žádný další pozměňovací návrh usnesení, předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.


Rada schvaluje záměr vyhlášení programu Podpory terénní práce pro rok 2006, který je určen na úhradu výdajů spojených se zajištěním a realizací terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách. Doporučuje vyčlenit částku ve výši 13 000 tis. Kč z položky Podpora projektů romské integrace kapitoly Úřadu vlády státního rozpočtu.


Pro 21 členů , proti 0, zdrželo se hlasování 0


Poté M. Kalábová představila návrh záměru dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2006. Vzhledem k tomu, že od vyhlášení tohoto dotačního programu v roce 2005 došlo k některým zásadním změnám co se týče finančního partnerství, připravila kancelář Rady dvě varianty záměru.


Varianta A ve své podstatě kopíruje schéma dotačního programu z roku 2005. Program je rozdělen do dvou subprogramů – lokálního a regionálního, které nejsou rozlišeny rozsahem finanční podpory, ale rozsahem poskytovaných služeb a lokalit. Je podporováno partnerství mezi nestátními neziskovými organizacemi, které ale musí odpovídat právním předpisům (především musí být uzavřena mezi partnery smlouva o partnerství, musí být stanoven způsob výběru partnera, který musí být v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách). Změnou je také priorizace oblastí v rámci programu, prioritou je oblast zaměstnanosti a bydlení, dále bude podporována oblast sociálních služeb. Administrace programu zůstává stejná jako v roce 2005.


Varianta B se zásadně liší od varianty A v tom, že program není rozdělen do dvou subprogramů, je stanovena pouze minimální částku rozpočtu (200 tis. Kč), není připuštěna možnost partnerství mezi subjekty a při výběru projektů bude zohledněna spolupráce (deklaratorní) mezi subjekty na lokální úrovni při poskytování služeb. Změnou je také priorizace oblastí v rámci programu. Prioritou zůstává oblast zaměstnanosti, bydlení a sociálních služeb, oblast podpory aktivit nízkoprahových center je začleněna do oblasti sociálních služeb. Administrace programu zůstává stejná jako v roce 2005. Důvodem přednesení této varianty je zásadní obtížnost realizace finančního partnerství dle stávajících právních norem.


V rámci rozpravy zástupkyně MPSV K. Tomková potvrdila, že pokud bude schválena varianta A, bude obtížně realizovatelná hlavně pro žadatele finanční podpory. Potvrdila také, že všechny změny navrhované ve variantě B byly konzultovány s MPSV, které se s nimi zcela ztotožňuje. K. Holomek poukázal na fakt, že variantou B se Rada vrací k podobě dotačního programu, jakou měl v roce 2004. Dále upozornil na fakt, že pro nestátní neziskové organizace je postupně obtížnější získávání 30% spoluúčasti a to z prostého důvodu, i ty prostředky, které NNO mohly používat v minulosti jako spoluúčast (např. z úřadů práce, nebo prostředky z ESF) jsou nyní označeny za prostředky státního rozpočtu, a tudíž je nelze použít jako spoluúčast k projektu. Podtrhl, že pro řadu organizací, které nemají další (zahraniční) zdroje financování, získávání spoluúčasti začíná být kritické a řadu organizací to odradí od podávání projektu a tudíž, od vyvíjení jakékoliv činnosti. K. Holomek v této souvislosti upozornil také na fakt, že v rámci Koncepce romské integrace a dalších programových dokumentů je podporována spolupráce institucí na lokální úrovni, ale v praktické rovině je tomu právě takovými ustanoveními zamezováno. Cz. Walek navrhl, aby v této věci došlo k jednání mezi kanceláři Rady, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí a pokud to bude možné, aby v rámci dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2006 bylo umožněno využít jako spoluúčasti zdrojů z úřadů práce. Rada s tímto návrhem souhlasila a zavázala Cz. Walka k iniciování takového jednání, tak aby se výsledky jednání promítly do dotačního programu na rok 2006. Protože v rámci rozpravy nebyl vznesen žádný další návrh, předsedající se dotázal zda může dát hlasovat o přijetí varianty B záměru dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2006. Nikdo nebyl proti.


Rada schvaluje variantu B záměru vyhlášení programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2006, který je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací projektů, jež poskytují sociální služby sociálně vyloučeným příslušníkům romských komunit ve specifikovaných oblastech. Doporučuje vyčlenit částku ve výši 30 000 tis. Kč z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků kapitoly VPS státního rozpočtu.


Pro 21 členů , proti 0, zdrželo se hlasování 0Ad 3) Na žádost některých členů Rady připravila kancelář Rady návrh změn Statutu Rady. Návrh obsahuje všechny zásadní body pro novelizaci Statutu. V článku 3 (5) b) je navrhováno následující znění: „14 představitelů občanské a odborné veřejnosti, kteří aktivně pracují s cílem zlepšování postavení romských komunit nebo významně přispívají k jejich poznání“. Čl. 4 se navrhuje přejmenovat na „předseda a místopředsedové“ a odst. 4 tohoto článku se navrhuje v následujícím znění: „po dobu nepřítomnosti předsedy Rady vykonává jeho pravomoci 1. místopředseda Rady a v případě i jeho nepřítomnosti 2. místopředseda Rady“. Dále je navrhována změna čl. 6 (1) Statutu „Rada zřizuje podle potřeby výbory. K práci výboru mohou být přizváni i externí spolupracovníci“ a zrušení čl. 6 (3). Navrhuje se rovněž zrušit čl. 12 (2) Statutu.


Kancelář Rady také připravila změny Statutů výborů, které jsou nezbytné pro činnost těchto pracovních orgánů Rady. Jde o změnu statutu dotačního výboru (vznik výkonného místopředsedy výboru), o změnu statutu výboru pro Dekádu romské inkluze 2005 – 2015 (rozšíření pravomoci výboru na implementační fázi Dekády romské inkluze) a výboru pro spolupráci se samosprávami (sloučení s výborem pro Koncepci romské integrace).


V rámci rozpravy navrhl K. Holomek, aby v čl. 3 (5) b) bylo zdůrazněno, že členy Rady jsou romští představitelé. Dle jeho názoru je Rada pro záležitosti romské komunity jediný orgán kde je Romům dána možnost spolurozhodovat o svých záležitostech, proto by ve Statutu Rady měl zůstat jednoznačný signál, že v Radě zasedají romští představitelé. Toto sdělení nikdo z členů Rady nezpochybnil, ba naopak bylo potvrzeno, že současné vládě jde jednoznačně o to, aby v Radě zasedali Romové. P. Němec však poukázal na to, že Statut je právním dokumentem, a současná legislativa nedefinuje Roma, proto je velmi obtížné zahrnout do Statutu Rady označení romský představitel. J. Müllner poukázal na fakt, že při takovém označení je hrozba zpochybnění všech rozhodnutí Rady, protože není jasné, kdo je a kdo, není romským představitelem. K. Jacques navrhla, aby se ve Statutu Rady použilo termínu „příslušník romské komunity“, který je užíván v rámci Koncepce romské integrace schválené vládou. S tímto návrhem většina přítomných souhlasila.

L. Horváthová dodatečně navrhla, aby se v článku 3 (5) b) objevilo přihlédnutí k regionálnímu zastoupení. Tento návrh byl přijat.


P. Němec navrhl změněnou verzi čl. 3 (5) b) „14 představitelů občanské a odborné veřejnosti, příslušníků romských komunit, kteří aktivně pracují s cílem zlepšování postavení romských komunit nebo významně přispívají k jejich poznání, s přihlédnutím k regionálnímu zastoupení“.


Protože v rámci rozpravy nebyl vznesen žádný další pozměňovací návrh usnesení, předsedající dal hlasovat un block o přijetí změn statutů výborů Rady.


Pro 21 členů, proti 0, zdrželo se hlasování 0


Předsedající dal hlasovat o změněném návrhu změn Statutu Rady.


Pro 17 členů, proti 0, zdrželo se hlasování 4 členové


Ad 4) Cz. Walek stručně prezentoval genezi a náplň realizačního plánu naplňování Koncepce romské integrace na léta 2006 až 2009. Upozornil, že materiál bude teprve rozeslán do připomínkového řízení, v jehož rámci se resorty budou mít možnost obšírněji vyjádřit k realizačnímu plánu. Dále vyjádřil naději, že i když naplňování řady úkolů bude odmítnuto jednotlivými resorty, bude snaha na straně resortů přijatou Koncepci romské integrace opravdu realizovat v praxi.


V rámci rozpravy J. Müllner z MŠMT potvrdil, že řada úkolů z realizačního plánu je nerealizovatelná a bude nutná jejich reformulace. V rámci rozpravy byl dotázán na aktuální situaci kolem asistentů pedagoga. Z důvodu změny školského zákona a decentralizace školského systému přešla hlavní role při rozhodování o počtu asistentů pedagoga na krajské úřady. Vznikají obavy, že podobně, jak tomu bylo u romských poradců na okresech, bude funkční síť asistentů pedagoga rozbitá. J. Müllner uvedl, že je seznámen se situací, a že si uvědomuje hrozbu, jaká v této oblasti existuje. Dle jeho názoru MŠMT učinilo vše, aby se počet asistentů pedagoga postupně zvyšoval. Finanční prostředky rozdělené do regionů na rok 2005 a 2006, jejichž součástí jsou také finanční prostředky pro asistenty pedagoga, jsou totožné s rokem loňským. MŠMT vydalo informaci o ustavení asistentů pedagoga ve školách, kde jsou základní informace o této pozici. Těsně před 1. září 2005 MŠMT učinilo jistou inventuru počtu asistentů pedagoga, abychom následně mohli porovnat vliv nové legislativy na toto opatření (i tato inventura neposkytuje 100 % údaje). Zatím to nevypadá, že došlo ke snížení počtu asistentů pedagoga. K další revizi počtu dojde v říjnu tohoto roku. Ve směrnici MŠMT o rozpisu rozpočtu na letošní rok je popsáno, že krajské úřady by měly v rámci svého rozpočtu určeného na školství vytvořit rezervu, ze které by měla být přednostně hrazena mimo jiné podpora a zřizování míst asistentů pedagoga. MŠMT vytvořilo zvláštní rozvojový dotační program na financování asistentů pedagoga pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním ve školách zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi.


Faktem ale zůstává, že hlavní kompetence, co se týče zaměstnání asistenta pedagoga, je na řediteli školy, následně krajském úřadu, do jaké míry zajistí financování tohoto opatření. Proto MŠMT v současné době zvažuje, že by pro příští fiskální rok vytvořilo samostatný dotační program podporující zřízení funkce asistenta pedagoga. J. Müllner uvedl, že do dvou měsíců bude mít konkrétnější informace o projektovém financování asistentů pedagoga a bude mít jasnější informace o připravovaném programu pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které bude financováno z Evropských strukturálních fondů. Řada úkolů, které jsou vypsány v realizačním plánu bude pokryto tímto projektem. Přislíbil, že bude o těchto bodech Radu informovat na jejím příštím zasedání.


Členové Rady se shodli, že realizační plán bude rozeslán do připomínkového řízení a finální podoba tohoto materiálu vznikne na základě jednání mezi kanceláří Rady a resorty. I. Millerová v této souvislosti požádala, aby se u vyjednávání o jednotlivých bodech také uvedlo, co pro jejich realizaci může udělat Rada, aby se mantinely, které limitují resorty, při jejich realizaci mohly rozšířit.


Ad 5) Z důvodu nepřítomnosti náměstka ministra zahraničních věcí P. Svobody se projednávání bodu 5 odkládá na příští zasedání Rady.


Ad 6) V rámci bodu různé přednesla L. Poláčková žádost organizace DROM o dotaci na program vstupního vzdělávání terénních sociálních pracovníků. Z finančních důvodů DROM není schopna uspokojit 25 zájemců o vstupní vzdělávání terénních sociálních pracovníků. Obrátila se proto na členku Rady Lýdii Poláčkovou, aby přednesla na zasedání Rady jejich žádost o podporu uspořádání dodatečného kurzu pro 25 terénních sociálních pracovníků. V této souvislosti Cz. Walek uvedl, že v rámci dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení a odstraňování jeho důsledků pro rok 2005 zbytková částka po odečtení přidělených finančních prostředků z částky vyčleněné na I. kolo a II. kolo dotačního programu činní: 628 475,- Kč S. Karásek dal o tomto návrhu hlasovat.


Pro 16 členů, proti 0, zdrželo se hlasování 3 členovéNásledně Cz. Walek informoval zúčastněné o založení pracovní skupiny pro záležitosti romských komunit u monitorovacích výborů OP RLZ, JPD 3 a EQUAL. Členové Skupiny se vzájemně informují o prováděné pomoci v sociálně vyloučených romských komunitách v rámci OP RLZ, JPD 3, CIP EQUAL a tyto aktivity koordinují. Cílem činnosti skupiny je průběžně sledovat a posuzovat pokrok v dosahování cílů OP RLZ, JPD 3 a CIP EQUAL v oblasti sociálního začleňování sociálně vyloučených romských komunit; dávat podněty, popř. zadává studie, ke zkoumání výsledků a dopadů podporovaných opatření na sociálně vyloučené romské komunity v rámci OP RLZ, JPD 3 a CIP EQUAL; formulovat doporučení pro Monitorovací výbory na úpravy programových dodatků, zejména podnětů na úpravy systému monitorovacích indikátorů; formulovat doporučení pro přípravu programové dokumentace na další programové období.

Členy skupiny jsou zástupci jednotlivých operačních programů, zástupce krajských koordinátorů, nestátních neziskových organizací, svazu měst a obcí a kanceláře Rady. Cz. Walek také informoval o výběrovém řízení na realizátora Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit (komunit) a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Ve výběrovém řízení uspěl projekt podaný Gabal analysis and consulting ve spolupráci s Mezinárodní organizaci pro migraci a Novou školou, o.p.s.


V. Sekyt informoval o zasedání výboru o spolupráci se samosprávami, na kterém byl projednáván nový statut výboru. Příští zasedání se bude konat 20. září 2005 ve Zlíně a bude věnováno otázkám bydlení.Zapsal: Czeslaw WalekOvěřil: Svatopluk Karásek