Aktuálně

30. 12. 2015 17:34

Vzorové zprávy RIA zpracované dle požadavků Obecných zásad RIA

logo esf eu oplzz podporujeme

V rámci projektu „Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)" spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo vypracováno několik vzorových závěrečných zpráv RIA k vytipovaným návrhům právních předpisů, které byly vybrány z Plánu legislativních prací vlády na rok 2014. Záměrem bylo zpracovat RIA v oblastech, kde mohou vznikat rozsáhlé dopady nebo v oblastech, kde jsou RIA dlouhodobě nedostatečně zpracovávané. V první polovině roku 2015 byly také realizovány semináře k této aktivitě, jichž se zúčastnili mimo jiné odborníci, kteří se na přípravě zpráv RIA podíleli a zástupci cílové skupiny, tedy zpracovatelů z příslušných rezortů. Cílem bylo pomoci předkladatelům z řad rezortů při přípravě odůvodnění u konkrétních právních předpisů co do obsahových i procesních náležitostí tak, aby závěrečné zprávy RIA metodicky naplňovaly veškeré požadavky Obecných zásad RIA a sloužily tak jako určitý vzor pro ústřední správní úřady.

Vzorové zprávy RIA byly vypracovány k níže uvedeným návrhům právních předpisů.

Obecným cílem návrhu zákona bylo jednak zefektivnění fungování některých zákonných institutů odstraněním mezer současné právní úpravy (cyklistická doprava, dopravně psychologické vyšetření, kauce, dílčí úpravy v oblasti provozu na pozemních komunikacích, jeho kontroly a řízení), dále zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích zavedením některých nových pravidel a institutů (provoz samohybných osobních vozítek, zadržení osvědčení o registraci vozidla, viditelnost chodců), odstranění některých nadbytečných zatěžujících administrativních nebo procedurálních pravidel (profesní způsobilost řidiče) a konečně i odstranění dílčích rozporů s právem Evropské unie.

Dopady byly vyhodnoceny s ohledem na podnikatelské subjekty spojené s dílčími úpravami v oblasti profesní způsobilosti řidičů, dále zejména v případě obcí s rozšířenou působností coby prvostupňových orgánů ve správním řízení, kterých se dotkne zejména nově navrhovaná úprava zadržování osvědčení o registraci vozidla (nové správní řízení – vracení zadrženého osvědčení) a úprava kaucí. Reálné varianty řešení byly v této zprávě RIA zpracovány pouze u těch tematických okruhů, u kterých se při řešení nabízely. Zvažovány byly rozdílné pozitivní alternativy (tj. nikoliv pouze varianta nulová a věcná v podobě návrhu) z hlediska svého obsahu i dostatečně rozlišitelných dopadů v případě tří tematických okruhů, tedy zadržení osvědčení o registraci vozidla, viditelnost chodců a kauce - dílčí téma bylo zajištění dokladu.

Cílem návrhu zákona bylo definovat základní pojmy (kultura, kreativní průmyslu, apod.) a varianty jejich zakotvení v normativním textu, kdy by oblast kultury byla koncepčně upravena zákonem, a to ekvivalentně k jiným srovnatelným oblastem (sport, věda a výzkum); případně po vzoru vybraných mezinárodních úprav. Dále zpráva RIA diskutovala možnosti stanovit povinnosti státu (případně jednotlivých organizačních složek, zejména Ministerstva kultury), krajů, obcí a dalších veřejnoprávních institucí (např. příspěvkových organizací státu a územních samosprávných celků) při podpoře kultury, včetně podpory finanční. V tomto případě hlavní přínos zprávy RIA nespočíval v doporučení nejlepší varianty řešení pro realizaci v podobě předloženého zákona, ale především v systematickém sepsání a analýze problému a dostupných řešení, ze kterých vyplynulo, že realizace návrhu opatření v podobě paragrafového návrhu právního předpisu by nepřispěla k dosažení požadovaných cílů. Zpracování závěrečné zprávy RIA i mezirezortní připomínkové řízení vedlo k tomu, že se předkladatel rozhodl tento návrh zákona vládě nepředložit.

Návrh právní úpravy týkající se hazardních her si vytkl za cíl ochranu sázejících a jejich okolí, zajištění opatření k předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených s provozováním hazardních her, otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, úpravu provozování hazardních her dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, nový postup povolovacího řízení, zavedení efektivního kontrolního mechanismu, a konečně naplnění závěrů a doporučení Evropské komise pro regulaci hazardu. Vyhodnoceny byly dopady na podnikatelské subjekty, na veřejné rozpočty i obecní samosprávy a sociální dopady. Zpráva RIA srozumitelně předkládá obsah zákona a řešené problémy, diskutuje varianty, zdůvodňuje jejich volbu, v možné míře kvantifikuje náklady a přínosy a metodologicky rozlišuje mezi společenskými náklady a transfery.

Hlavním cílem předkládaného zákona bylo posílení ochrany před škodami působenými návykovými látkami. Prioritní v tomto ohledu bylo zaměření na zvýšení ochrany veřejného zdraví, zejména pokud jde o děti a mladistvé, ale zároveň zaměření na snížení dopadů škod způsobených návykovými látkami v rovině sociální, bezpečnostní a hospodářské. Dalším obecným cílem bylo zkvalitnění právní úpravy v oblasti ochrany před škodami působenými návykovými látkami, a tím i nabytí právní jistoty a zeefektivnění vymahatelnosti povinností v této oblasti. Zpráva RIA přehledně prezentuje hlavní řešené oblasti a jejich očekávané dopady na jednotlivé dotčené skupiny. Bylo provedeno vyhodnocení nákladů a přínosů pro státní a ostatní veřejné rozpočty, které ukázalo, že v případě snížení spotřeby těchto výrobků může při schválení navržených pravidel na jedné straně dojít ke snížení výběru výnosů ze spotřební daně, ale v dlouhodobém horizontu k potenciálnímu zlepšení zdravotního stavu obyvatel a zároveň ke snížení celospolečenských nákladů, které s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek souvisí.

Základem pro přípravu věcného záměru zákona byly, vedle platného znění zákona o odpadech, Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR, které byly schváleny usnesením vlády ČR ze dne 25. srpna 2010 č. 604. Tyto teze byly výsledkem dohody klíčových zástupců z oblasti odpadového hospodářství. Zpráva RIA se opírá o velmi podrobně rozpracovanou část popisu problému, a to za využití dostupných statistických dat a jejich analýz a dále  širokou diskusi a analýzu dopadů navržených variant získaných na základě konzultace dotčených subjektů.

Účelem nové právní úpravy bylo komplexně upravit problematiku vybraných výrobků (elektrických a elektronických zařízení (elektrozařízení), baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel) v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem (výrobky s ukončenou životností). Předmětem úpravy zákona má být proto regulace obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevence vzniku odpadů z těchto výrobků, regulovaný zpětný odběr či sběr výrobků s ukončenou životností s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného využití a recyklace a zvláštní pravidla pro nakládání s výrobky s ukončenou životností včetně jejich využití a odstranění. Díky neustálému rozšiřování trhu a zkracování inovačních cyklů dochází k situaci, kdy se z elektrozařízení rapidně stává rostoucí zdroj nebezpečného odpadu a hrozba pro životní prostředí. Cílem tohoto návrhu tedy bylo také zajištění toho, aby česká legislativa umožňovala a pomáhala dosažení úrovně sběru požadované směrnicí 2012/19/EU a potlačila růst elektroodpadu, který není zpětně odebrán/odděleně sebrán, a to prostřednictvím navyšování míry jejich sběru a opětovného využití.

V návrhu novely a souvisejících zákonů byla provedena převážně implementace nových předpisů EU a některých změn na základě revidovaných doporučení FATF (Finanční akční výbor skupiny G7) z února 2012, která reaguje na neustálý vývoj v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a nově i financování šíření zbraní hromadného ničení. Navrhovaná právní úprava mj. transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (dále jen „IV. AML směrnice“) a zároveň má za cíl adaptaci příslušných částí nařízení EU 2015/847 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. V souladu s požadavky doporučení FATF a IV. AML směrniceje navrhovanou novelou do systému boje proti praní peněz a financování terorismu výslovně zaváděn princip hodnocení rizik. Vedle toho bylo přihlíženo k požadavkům vyplývajícím z praktického uplatňování zákona na základě konzultací se zástupci povinných osob i spolupracujících orgánů státní moci.

Závěrečná zpráva RIA byla zpracována k problematice posouzení možností zavedení rejstříku skutečných vlastníků právnických osob v České republice v návaznosti na požadavek zřízení rejstříku skutečných majitelů právnických osob, obsaženou ve Směrnici EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Anonymní vlastnické struktury jsou prostředkem způsobujícím na jednu stranu plýtvání veřejných prostředků v rámci veřejných zakázek, grantů a dalším nakládáním s veřejným majetkem, a na druhou stranu daňové úniky, neboť umožňují přesouvání zisků v rámci korporátní struktur do entit v daňových rájích zajišťujících anonymitu vlastníků. Anonymní vlastnické struktury rovněž umožňují nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, proto cílem předkládané úpravy bylo v rámci řešení disktuovaných v rámci RIA i zamezení korupce a střetu zájmů umožněné distribucí úplatků pomocí uměle zvýšených cen veřejných prací a služeb a jejich následné distribuce „anonymním vlastníkům“ firem, jež tyto služby a práce realizují.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter