Aktuálně

5. 2. 2013 14:17

Projekt ke zkvalitňování procesu RIA

logo esf eu oplzz podporujeme

Dne 15.11.2012 byl zahájen dvouletý projekt s názvem Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA), jehož cílem je zvýšit kvalitu tvorby právních předpisů a přispět tak ke zvýšení kvality regulatorního prostředí v ČR. Konkrétně se projekt zaměřuje na fázi zpracování tzv. hodnocení RIA během legislativního procesu – tj. zpracování analýzy socioekonomických přínosů a nákladů připravovaných návrhů právních předpisů.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Realizací projektu je pověřeno Oddělení pro koordinaci procesu RIA.

Jednotlivé aktivity projektu vycházejí mimo jiné z požadavků samotné cílové skupiny – zpracovatelů hodnocení RIA z řad zaměstnanců ministerstev a dalších správních úřadů (jde o několik stovek státních úředníků). Během dotazníkového šetření realizovaného na jaře 2012 poukazovali účastníci na dlouhodobě známé nedostatky, jako je nedostupnost dalších podpůrných nástrojů pro zpracovatele RIA (zejm. jde o neexistenci doprovodných metodik pro vybrané problematiky, nemožnost metodických konzultací, špatná dostupnost validních dat a informačních zdrojů atd.). Dále byly vzneseny požadavky na nový vzdělávací systém, který by měl mít formu e-learningu přístupného v několika úrovních dle objemu potřebných znalostí a dle míry jejich využitelnosti v praxi a doplněného konzultacemi a praktickými cvičeními.

V rámci 5 vzájemně provázaných a na sebe navazujících klíčových aktivit projektu proto budou vytvořeny, zavedeny a pilotně testovány nové podpůrné nástroje a služby pro cílovou skupinu. To zahrnuje zejména vytvoření elektronického systému vzdělávání k RIA (e-learningu), vytvoření interaktivní webové platformy pro sdílení znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe a navržení systému elektronické metodické podpory zpracovatelů RIA. Tyto služby budou využívat moderní informační technologie a elektronické komunikační prostředky.

Dále budou zpracovány dosud zcela chybějící detailní metodiky k dílčím problematikám a vzorová hodnocení RIA.

V neposlední řadě bude provedena evaluace stávajícího nastavení celého systému externím hodnotitelem a budou navržena opatření k jeho optimalizaci.

Výstupy projektu představují nové prvky při řízení a provádění RIA v ČR, které budou po skončení projektu využívány v každodenní legislativní praxi zaměstnanci správních úřadů a bude tak zaručena jejich udržitelnost. Projekt tak povede k vyšší efektivitě při výkonu činností státní správy (souvisejících s legislativní činností) a přispěje k realizaci vize tzv. chytré (elektronické) veřejné správy (Smart Administration) v ČR.

Celkové veřejné výdaje tohoto dvouletého projektu jsou odhadovány na 12 170 976,- Kč, z toho prostředky Evropského sociálního fondu tvoří 10 345 329,60 Kč (85% z celkových výdajů) a prostředky státního rozpočtu ČR tvoří 1 825 646,40 Kč (15% z celkového rozpočtu projektu). Většina výdajů rozpočtu je určena na nákup specializovaných expertních služeb a nehmotného majetku (softwaru pro e-learning a webového portálu).

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter