Aktuality

23. 1. 2014 12:35

Finanční vypořádání a Závěrečná zpráva za rok 2013 - Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Finanční vypořádání
POZOR! Nezapomeňte na finanční vypořádání dotací dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.!

 NNO - Podklady (tabulky) musí být předloženy a případné vratky převedeny nejpozději 15. února 2014. Podklady pro finanční vypořádání neinvestičních dotací předloží příjemci dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace, včetně komentáře, věcně příslušnému útvaru Úřadu vlády ČR.
Případné vratky dotací příjemci převedou na depozitní účet Úřadu vlády ČR č. 6015-4320001/0710, konstantní symbol 9118, variabilní symbol číslo příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Obce - Podklady (tabulky) musí být předloženy a případné vratky převedeny příslušnému kraji nejpozději 15. února 2014.
Případné vratky dotací provedou obce prostřednictvím příslušného kraje a ten tuto vratku převede do 25. února na depozitní účet Úřadu vlády ČR č. 6015-4320001/0710, konstantní symbol 9118, variabilní symbol číslo příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pokud příjemce dotace, kterému byly poskytnuty Úřadem vlády ČR prostředky státního rozpočtu, nedodrží termíny pro finanční vypořádání stanovené vyhláškou č. 52/2008 Sb. (viz bod 6) a prostředky budou zaslány na depozitní účet Úřadu vlády ČR po termínu, bude postupováno následovně. Úřad vlády ČR – odbor interního auditu a kontroly na základě podnětu věcně příslušného útvaru neprodleně oznámí místně příslušnému finančnímu úřadu porušení rozpočtové kázně – zadržení prostředků státního rozpočtu příjemcem. Úřad vlády ČR prostředky ze svého depozitního účtu převede na vypořádací účet Ministerstva financí.


Závěrečná zpráva
Vyplněnou Závěrečnou zprávu o realizaci projektu za rok 2013 podpořeného z dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků je třeba předložit nejpozději do 15. února 2014. Závěrečnou zprávu je třeba zpracovat do formuláře platného na rok 2013, který je přílohou tohoto oznámení.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter