Aktuality

5. 1. 2016 14:07

Finanční vypořádání a Závěrečná zpráva za rok 2015 v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Finanční vypořádání

POZOR! Od 01.01.2016 vešla v účinnost vyhláška Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), která zrušila dlouho platnou vyhlášku č. 52/2008 Sb. (finanční vypořádání). Nová vyhláška se vztahuje již na finanční vypořádání dotací poskytnutých na rok 2015!

Více informací o změnách naleznete na stránkách Ministerstva financí.

Podklady (tabulky) musí být předloženy a případné vratky převedeny na účet nejpozději 15. února 2016. Podklady pro finanční vypořádání neinvestičních dotací předloží příjemci dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace, včetně komentáře, věcně příslušnému útvaru Úřadu vlády ČR. Případné vratky dotací příjemci převedou na účet Úřadu vlády ČR č. 6015-4320001/0710, konstantní symbol 9118, variabilní symbol je uveden na titulní straně příslušného Rozhodnutí.

Pokud příjemce dotace, kterému byly poskytnuty Úřadem vlády ČR prostředky státního rozpočtu, nedodrží termíny pro finanční vypořádání stanovené vyhláškou č. 367/2015 Sb. a prostředky budou zaslány na depozitní účet Úřadu vlády ČR po termínu, bude postupováno následovně. Úřad vlády ČR – Oddělení kontroly na základě podnětu věcně příslušného útvaru neprodleně oznámí místně příslušnému finančnímu úřadu porušení rozpočtové kázně – zadržení prostředků státního rozpočtu příjemcem. Úřad vlády ČR prostředky ze svého depozitního účtu převede na vypořádací účet Ministerstva financí.

Závěrečná zpráva
Vyplněnou Závěrečnou zprávu o realizaci projektu za rok 2015 podpořeného z dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce je třeba předložit nejpozději do 15. února 2016. Závěrečnou zprávu je nutné zpracovat do formuláře platného na rok 2015, který je přílohou tohoto oznámení.

Nezapoměňte se Závěrečnou zprávou zaslat také finanční vypořádání - vyplněnou Přílohu č. 3 k vyhlášce MF č. 367/2015 Sb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter