Aktuality

25. 11. 2019 11:13

Zápis ze zasedání Rady ze dne 22. 10. 2019

Jednání Rady dne 22. října 2019

Program:

Kontrola úkolů ze zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny konaného dne 28. března 2019

Jmenování nových členek a členů Rady vlády pro národnostní menšiny (za národnostní menšiny)
Nominace nových členek a členů do dotačních komisí Ministerstva kultury
Projednání žádosti o rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Projednání možnosti zavedení hlášení v polském jazyce na železničních nádražích a zastávkách
Činnost Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání
Činnost Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na hřbitovech v České republice
Dotační programy – aktuální informace
Různé

Informace o schválení Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018
Změna Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny


Usnesení č. 223

Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání Rady.

Usnesení č. 224

Rada bere na vědomí informaci o jmenování nových členek a členů Rady.

Usnesení č. 225

Rada:

I. doporučuje Ministerstvu kultury jmenovat do výběrové dotační komise v rámci dotačního programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin:

za běloruskou menšinu Mgr. Elenu Jaroševskou, CSc.;
za bulharskou menšinu Mgr. Světlanu Lazarovou;
za německou menšinu Richarda Šulka;
za polskou menšinu Mgr. Pavla Kawuloka;
za romskou menšinu Jana Baloga;
za slovenskou menšinu Miroslava Brocka a JUDr. Pavla Foltána;
za vietnamskou menšinu Mgr. Van Anh Tranovou.

II. doporučuje Ministerstvu kultury jmenovat do výběrové dotační komise v rámci dotačního programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR za bulharskou menšinu Mgr. Božanu Niševu, Ph.D.

Usnesení č. 226

Rada:

I. schvaluje vznik pracovní skupiny pro možnost rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, kde budou zastoupeni zástupci zejména:

německé menšiny;
Ministerstva zahraničních věcí;
Ministerstva vnitra;
Ministerstva kultury;
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
Ministerstva financí;
Ministerstva spravedlnosti;
odborné veřejnosti.

II. doporučuje, aby předseda Rady jmenoval místopředsedu Rady Martina Dzingela předsedou pracovní skupiny;

III. žádá Úřad vlády ČR, aby zajistil vznik právní analýzy možnosti rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků;

IV. žádá Úřad vlády ČR, aby na příštím jednání Rady informoval o postupu ve věci rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků dle tohoto usnesení.

Usnesení č. 227

Rada:

I. bere na vědomí informaci o problematice hlášení v polském jazyce na železničních nádražích a zastávkách;

II. žádá Ministerstvo dopravy, aby svolalo do konce roku 2019 jednání se zástupci polské národnostní menšiny a dalšími relevantními aktéry, a do 31. ledna 2020 připravilo konkrétní návrhy řešení, o jejichž plnění bude informovat na příštím jednání Rady.

Usnesení č. 228

Rada:

I. oceňuje dosavadní spolupráci s vybranými redakcemi Českého rozhlasu a České televize, jejichž pořady pro národnostní menšiny, jmenovitě Stretnutie, O Roma vakeren, Wydarzenia, Sousedé, My a oni, Mezi námi (ČRo), Wiadomości, Babylon a Sousedé (ČT), jsou pravidelně vysílány a jsou veřejností se zájmem sledovány;

II. bude usilovat o rozšíření dosavadní činnosti Českého rozhlasu a České televize k problematice národnostních menšin, včetně zvyšování kvality vysílaných pořadů;

III. doporučuje Českému rozhlasu a České televizi, aby upravily výši odměny sjednané ve Smlouvě o externí spolupráci s pracovníky spolupracujícími na pořadech pro národnostní menšiny a o nich tak, aby výše odměny pokryla i cestovní výdaje související s jejich činností.

Usnesení č. 229

Rada ukládá Úřadu vlády ČR do příštího zasedání Rady informovat o přípravě nového Nařízení vlády, které by nahradilo dosavadně platné Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty