Jednání Rady

23. 2. 2012 8:00

Jednání dne 20. února 2012

Program jednání:
1. Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (informace Českého statistického úřadu)
2. Otázka nového členství v Radě
3. Příslušné dotační programy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva kultury a Úřadu vlády
4. Novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení (informace ministerstva vnitra)
5. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011
6. Informace o monitorovací návštěvě Výboru expertů Rady Evropy k Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků
7. Různé


Usnesení č. 113
Rada schvaluje návrh Jednacího řádu Poradního orgánu pro hodnocení projektů v programu Implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, jak je uveden v příloze záznamu.

Usnesení č. 114
Rada vzhledem k časové tísni a proto, aby bylo splněno ustanovení čl. 10 odst. 6 směrnice č. 19/2011 vedoucího Úřadu vlády o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, bude o schválení návrhu hodnotitelské komise na rozdělení dotací v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v roce 2012 hlasovat systémem per rollam.


Usnesení č. 115

Výsledek hlasování per rollam ze dne 29. března 2012 („Souhlasím s návrhem hodnotitelské komise v programu Implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2012, v návaznosti na usnesení Rady č. 114 ze dne 20. února 2012").

Výsledky zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter