Jednání Rady

25. 10. 2011 14:09

Jednání Rady dne 20. října 2011

Program jednání
1. Komentář ČR ke třetímu stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OP/III(2011)008 – návrh dokumentu pro vládu (viz příloha),
2. Informace ke sčítání lidu v roce 2011 (Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad),
3. Dům národnostních menšin v Praze – aktuální informace (Magistrát hl. m. Prahy),
4. Dotační programy (Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Úřad vlády – sekretariát Rady),
5. Různé.


Usnesení č. 110:
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek přednesených na jednání Rady a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil vládě k projednání návrh Komentáře ČR ke třetímu stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OP/III(2011)008.

Usnesení č. 111:
Rada souhlasí s návrhem změny svého Statutu v tomto znění: „v čl. 2 odst. 2 se za písm. g) doplní písm. h) tohoto znění:
h) schvaluje návrhy dotací ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR – výdaje na poskytování neinvestičních dotací k financování programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; schválený návrh je doporučením vedoucímu Úřadu vlády ČR k jejich poskytnutí.
V čl. 2. odst. 3 se za písm. g) doplní písm. h) tohoto znění:
h) Úřadem vlády plní další úkoly související s poskytováním dotací k financování programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.
Za článek 6 se vloží nově čl. 6a, který zní:
Článek 6a
Komise pro hodnocení projektů
Rada zřizuje Komisi pro hodnocení projektů v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Členy komise a předsedu komise jmenuje z řad odborníků z teorie i praxe a ze zástupců věcně příslušných orgánů veřejné správy předseda Rady. Komise má maximálně 11 členů. Jednací řád komise schvaluje Rada.“
Rada doporučuje svému předsedovi, aby změnu předložil vládě.

Usnesení č. 112
Rada svému předsedovi navrhuje jmenovat Komisi pro hodnocení projektů v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, v tomto složení:
Mgr. Ondřej Klípa; pověřen zastupováním vedoucího oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
PhDr. Mojmír Kolář; německá menšina
Ing. Władysław Adamiec; polská menšina
Mgr. Margita Wagner; romská menšina
Doc. PhDr. Mira Nábělková,CSc.; slovenská menšina
JUDr. Blanka Bartiková; Ministerstvo kultury
PhDr. Václav Appl; Ministerstvo kultury
Ing. Hana Krýzová; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Daniel Vrána; Moravskoslezský kraj

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty