Jednání Rady

30. 4. 2019 14:00

Jednání Rady dne 28. března 2019

Jednání Rady dne 28. března 2019

Program:

1.         Problematika udělování státního občanství ČR z pohledu národnostních menšin

2.         Možnosti systémového řešení péče o německé (i další) hroby

3.         Problematika zastoupení národnostních menšin v Radě vlády pro národnostní menšiny

4.         Projednání Páté periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin

5.         Informace o stavu zpracování Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018

6.         Dotační programy – aktuální informace

7.         Různé


 

Usnesení č. 220

Rada bere na vědomí informaci o problematice udělování státního občanství z pohledu příslušníků národnostních menšin přednesenou členem Rady vlády pro národnostní menšiny Alexejem N. Kelinem.


 

Usnesení č. 221

Rada:

I. považuje ochranu hrobů národnostních menšin za důležitou součást českého kulturního dědictví;

II. doporučuje vedoucí Úřadu vlády ČR, aby ve spolupráci s Oddělením kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, upravila dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků tak, aby z něj mohlo být pilotně financováno též mapování a dokumentace hřbitovů a hrobů, které jsou významné z hlediska života národnostních menšin v České republice, a to včetně národnostních menšin, jejichž jazyky nepožívají zvláštní ochranu ve smyslu části III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.


Usnesení č. 222

Rada schvaluje znění Páté periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin s podmínkou zapracování připomínek vznesených na jednání Rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty