Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

31. 7. 2013 16:26

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2014 k dotačnímu programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2014 k dotačnímu programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

Vymezení programu:
Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2014 je určen na výdaje spojené se zajištěním aktivit koordinátora pro romské záležitosti na krajských úřadech (dále jen „Koordinátor“).


Vymezení žadatelů o finanční podporu:
Žadatelem může být pouze kraj.

Výše dotace:
Výše dotace na jednoho Koordinátora činí maximálně 500 000 Kč. Dotace v plné výši se poskytuje na zaměstnance, který činnost koordinátora vykonává v plném pracovním úvazku (bez kumulací s dalšími činnostmi pro krajský úřad, které nenaplňují výhradně agendu romských záležitostí) po celý kalendářní rok.

Upozornění:
Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Podmínky dotačního řízení:
Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2014 a musí být předložena na předepsaném formuláři, který je přílohou směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 19/2011 o poskytování dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Směrnice“).

Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí, včetně její přílohy č. 4 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.
Předložené žádosti se předkladatelům nevracejí.

Dokumentace:
V současné době je připravována novelizace Směrnice, formuláře pro podávání žádosti a další dokumentace k průběhu celého dotačního programu bude k dispozici v průběhu měsíce srpna 2013 na těchto webových stránkách.

Hodnocení žádostí (projektů):
Došlé žádosti budou v Sekci lidských práv zaregistrovány a zároveň bude zkontrolována formální úplnost náležitostí žádostí. Poté budou žádosti předány k věcnému hodnocení podle stanovených kritérií, která jsou součástí Zvláštních ustanovení týkající se programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, případně dalších dokladů k ní připojovaných, musí být předložena v listinné podobě (1x prvopis, 2x kopie) a současně v elektronické podobě na CD. Upozorňujeme, že CD musí obsahovat celou žádost s tabulkami, včetně všech příloh, které obsahuje listinná podoba.

Žádost je možné zasílat nejpozději do (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR) 31. října 2013 včetně.
Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit a žádosti došlé po uvedeném datu budou vyřazeny z dotačního řízení.

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
ŽÁDOST – Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 2014

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá strana

Podávání informací:
Informace o programu podává
Alena Podrazilová DiS. na adrese romove.dotace@vlada.cz, tel: 224002529 nebo
Mgr. Margita Wagner na adrese wagner.margita@vlada.cz, tel.: 224002043.

POZOR! Komunikace pracoviště SLP s žadateli probíhá v určitých krocích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter