Podpora terénní práce

31. 7. 2017 14:32

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora terénní práce

Úřad vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora terénní práce.

Věcné zaměření programu

Dotaci lze čerpat na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka (dále jen „terénní pracovník“), kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely.

Těžištěm terénní práce je přímá práce s klientem, tj. že pomáhající vyhledává potenciální účastníky projektu v jejich přirozeném prostředí a společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního sociálního pracovníka/terénního pracovníka zaměstnává. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami institucionální pomoc nevyhledávají, případně z počátku i odmítají. Návštěvy v domácnostech uživatelů v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím.

K základním principům terénní práce patří:

 • dodržování práv uživatelů – sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů;
 • zplnomocňování uživatelů;
 • práce v přirozeném prostředí uživatelů;
 • kontinuita a návaznost služeb;
 • princip nízkoprahovosti.

Budou podporovány projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020  a komunitní plány popřípadě jinými strategickými či koncepčními dokumenty obcí, na jejichž území se projekt realizuje, které se vztahují k integraci resp. sociálnímu začleňování Romů a obyvatel romských sociálně vyloučených lokalit.

Okruh oprávněných žadatelů o dotaci

Žádost o dotaci mohou podat pouze obce, a to i v případě, že terénní práci zajišťuje prostřednictvím příspěvkové organizace, kterou k tomuto účelu zřídila; i v tomto případě odpovídá za dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, obec.

V případě, že obec realizuje terénní práci prostřednictvím příspěvkové organizace, je podmínkou, aby podpořené aktivity byly registrovány jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě aby k registraci vedly.

V případě, že obec realizuje terénní práci vlastními zaměstnanci, je podmínkou, aby tyto osoby byly součástí struktury obecního úřadu a tím také splňovaly veškeré podmínky pro danou odbornou způsobilost.

Výše finančních prostředků na dotační program

Požadovaná výše dotačních prostředků na program pro rok 2018 činí 11.900.000 Kč. Tato výše se však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2018 může změnit.

Výše dotace

Výše dotace na jednoho terénního pracovníka činí maximálně 300.000 Kč. Tuto částku může obec obdržet při zaměstnání jednoho terénního pracovníka na plný pracovní úvazek po celý kalendářní rok. V případě, že žadatel bude realizovat projekt méně než 12 měsíců, pak za každý měsíc, kdy terénní práce nebude realizována, tj. nebude zaměstnán terénní pracovník, odečte příjemce částku v poměrné výši. Stejným způsobem se krátí dotace v případě zkráceného pracovního úvazku terénního pracovníka.

Výše spoluúčasti

Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit až 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Uznatelné náklady

 • osobní náklady na plat terénního pracovníka dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (včetně náhrad mezd, které je zaměstnavatel povinen vyplácet, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, pojistného na povinné zákonné pojištění zaměstnanců a převodu do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo do jiného sociálního fondu);
 • náklady na tuzemské cestovné terénního pracovníka;
 • náklady na prohlubování kvalifikace terénního pracovníka (tj. odborné kurzy, školení, semináře, výcviky atp.);
 • náklady na supervize pro terénního pracovníka.

Podmínky dotačního řízení

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2018 a musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů (dále „Směrnice“) a její přílohy č. 3 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora terénní práce.

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

Příjem žádostí

Žádost o dotaci, jejíž součástí je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet, je nutno Úřadu předložit prostřednictvím webové aplikace pro administraci dotačních řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR (aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz). Jedna žádost může být spojena pouze s jedním projektem.

K žádosti žadatel elektronicky připojí (povinné přílohy):

 1. žadatel, který se uchází o dotaci opakovaně, k žádosti přiloží komunitní plán zahrnující řešení inkluze vyloučených romských komunit/lokalit, popř. jiný koncepční materiál řešení této situace v obci s využitím terénní práce, schválený zastupitelstvem obce, (dále jen „komunitní plán“). Žadatel přiloží též usnesení zastupitelstva o schválení komunitního plánu. Komunitním plánem není Koncepce prevence kriminality. Žadatel, který se uchází o dotaci poprvé a nemá-li zpracovány výše uvedené koncepční materiály, předloží alespoň koncepční záměr řešení situace ve vyloučené romské komunitě/lokalitě v obci. Předkládané komunitní plány a koncepční záměry musí být účinné a musí se vztahovat i na předpokládanou dobu realizace projektu;
 2. bankovní identifikaci účtu (tj. smlouvu s ČNB nebo potvrzení ČNB o vedení účtu žadatele), na který má být dotace převedena;
 3. základní informace o externím supervizorovi;
 4. originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo jiný obdobný doklad, pokud se jedná o případ dle čl. 20 Směrnice.

Dále vzhledem ke snaze o podrobnější analýzu efektivity dotačního programu budou žadatelé v rámci dotačního procesu (tj. v závěrečné zprávě) požádáni o vyplnění přehledových ukazatelů v jednotlivých tematických okruzích. Seznam ukazatelů bude dostupný ve webové aplikaci v části Další přílohy za projekt.

Úřadu se zasílá „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ (tzv. krycí list) vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci. Tento krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou. V případech, kdy dokumenty podepisuje namísto statutárního zástupce osoba pověřená statutárním zástupcem, je nutné k odesílanému krycímu listu připojit originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo jiný dokument, ze kterého je pověření patrné (organizační řád, apod.) Plná moc musí být podepsána zmocněncem i zmocnitelem.

Včasným podáním se rozumí doručení podepsaného krycího listu k žádosti, a to nejpozději do 30. září 2017 včetně. Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce anebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

V případě zasílání krycího listu listinnou podobou musí být obálka s krycím listem k žádosti zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: „ŽÁDOST – Podpora terénní práce 2018“

Krycí list zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva – KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

V případě zasílání krycího listu prostřednictvím veřejné datové sítě odešlete dokument do datové schránky Úřadu vlády ČR a zprávu označte „ŽÁDOST – Podpora terénní práce 2018“.

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33

 

Postup při hodnocení žádostí o dotaci

Příslušný útvar provede administrativní kontrolu žádosti o dotaci, včetně jejích příloh, pokud tato žádost byla Úřadu doručena včas, a to z hlediska dodržení stanovených formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve prostřednictvím webové aplikace žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil; ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, příslušný útvar žádost vyřadí a informuje o tom žadatele.

Žádosti, jež projdou administrativní kontrolou, budou postoupeny k věcnému hodnocení podle stanovených kritérií, která jsou součástí Zvláštních ustanovení týkajících se programu Podpora terénní práce.

V rámci věcného hodnocení projektů před jednáním Komise posuzují každý předložený projekt vždy nejméně dva hodnotitelé. Tato hodnocení jsou prezentována na jednání Komise, která stanoví celkové hodnocení projektu. Pokud se liší hodnocení obou hodnotitelů o více než 20 bodů, předkládá se projekt k hodnocení třetímu hodnotiteli k vypracování revizního posudku. Do celkového hodnocení se následně započítávají hodnocení třetího hodnotitele a hodnocení dalšího z hodnotitelů, které se svým hodnocením více blíží bodovému hodnocení třetího hodnotitele.

Celkové bodové hodnocení projektu je tedy složeno z:

Bod 1. hodnotí hodnotitelé, body 2. – 5. hodnotí komise při svém zasedání.

 1. Věcné hodnocení: 0 – 30 bodů
 2. Velikost obce: 0 – 10 bodů
 3. Počet let v projektu (od prvního zařazení do Programu): 0 – 10 bodů
 4. Potřebnost (problémové oblasti): 0 – 10 bodů
 5. Hodnocení práce TP v minulých letech: 0 – 10 bodů

Maximální počet bodů: 70 bodů            

Při posuzování žádostí o dotaci se dále bere v úvahu:

 1. úplnost, správnost a celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu podle požadavků této výzvy a platné dokumentace;
 2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění programů v oblasti lidských práv, uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení;
 3. dostupnost a potřebnost aktivit, včetně místa, pokud je relevantní;
 4. finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti;
 5. jde-li o žadatele, který již v minulosti dotaci obdržel, rovněž jeho dosavadní spolupráce s Úřadem vlády a dodržování pravidel a termínů.

Konkrétní výše poskytnuté dotace je ovlivněna celkovým objemem finančních prostředků stanovených v kapitole Úřadu na jednotlivé dotační programy.

Komise pro hodnocení projektů vyřadí žadatele, který jako příjemce dotace za kalendářní rok, který bezprostředně předchází rok, na který je dotace žádána:

 • nevypořádal dotaci ve stanoveném termínu. Vypořádáním dotace se rozumí předložení přehledu o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků (provedení vratky). Podklady pro finanční vypořádání dotace se podávají na příslušných formulářích podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., nebo
 • nepředložil závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně všech příloh ve stanoveném termínu, nebo
 • ve stanovené lhůtě neodstranil závažné nedostatky zjištěné v těchto předložených dokladech.

Na dotaci není právní nárok. Dotace nebude přidělena subjektu, členem jehož statutárního orgánu je zaměstnanec, nebo osoba vykonávající pro Úřad činnosti na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „zaměstnanec“) v případě, že se tento zaměstnanec podílí anebo se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení programu, ve kterém žádá o dotaci subjekt, členem jehož statutárního orgánu zaměstnanec je.

Úprava žádosti – konečná podoba rozpočtu

Příslušný útvar sdělí žadateli o dotaci, pokud nebyla jeho žádost z dotačního řízení vyřazena, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Komise projednala podklad o předložených žádostech o dotaci, v jaké výši mu bude dotace navržena na následující kalendářní rok, a to v případě, že navrhovaná výše dotace bude nižší, než byla žadatelem v žádosti předpokládána. Současně budou žadatelé vyzváni, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 8 pracovních dnů, předložili dodatek k žádosti a konečnou podobu rozpočtu projektu; konečná podoba rozpočtu projektu je nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazná. Dodatek se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace postupem dle čl. 19 odst. 1 Směrnice.

Návrh Komise je pro žadatele při zpracování dodatku závazný a oproti původní žádosti nesmí navýšit žádnou z položek rozpočtu s výjimkou případů, kdy se jedná o případy chybného zařazení nákladu do položek rozpočtu anebo kdy k takovému navýšení vedou důvody hodné zvláštního zřetele. Navýšení položky rozpočtu je žadatel povinen v dodatku odůvodnit; navýšení položky rozpočtu podléhá schválení předsedy Komise.

Pokud žadatel, kterému byla přidělena dotace, písemně sdělí, že oproti původní žádosti požaduje nižší částku, než byla navržena Komisí pro hodnocení projektů, navrhne příslušný útvar rozhodnutí s dotací ve výši žadatelem požadované částky.

Pokud žadatel konečnou podobu rozpočtu projektu ani ve stanovené náhradní lhůtě nepředloží, příslušný útvar žádost o dotaci z dalšího dotačního řízení vyřadí.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního programu a identifikačních údajů týkajících se projektu, na který je dotace poskytována, stanoví celkovou výši poskytnuté dotace, lhůtu pro dosažení účelu dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta, a poučení příjemce dotace. Součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace je také konečná podoba rozpočtu projektu.

Příjemce dotace musí vést účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a jeho prováděcími předpisy.

Příjemce dotace zajistí, aby každý terénní pracovník pracoval zejména v terénu a tato skutečnost byla doložitelná v terénním deníku vedeném chronologicky. Kromě terénního deníku vede každý terénní pracovník kontaktní knihu a záznamy o postupu práce s klientem (spis uživatele). Terénní deník pracovník využívá k zaznamenávání informací o klientovi při své práci v terénu a k přehledu své denní činnosti. Terénní deník má podobu papírového sešitu k volnému záznamu informací. Zde uvedené informace slouží k následnému přepisu do kontaktní knihy a spisu klienta[1].

Dále příjemce dotace zajistí TP odpovídající pracovní zázemí, tj. začlenění pracovníka do struktury obecního úřadu nebo organizace obcí zřizované (včetně jeho vedení a kontroly jeho činnosti), odpovídající pracovní místo a nezbytné vybavení.

Případné změny při realizaci projektu

Při realizaci projektu je zároveň možné, při dodržení ostatních podmínek, za kterých je dotace poskytnuta, jednotlivé položky konečné podoby rozpočtu dotace překročit v rozpětí do 20 %, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu (ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá položka rozpočtu překročena, je jiná položka, popřípadě jiné položky, uspořena. Položky rozpočtu jsou součástí skupin položek. Skupinami položek se rozumí: Materiál celkem, Energie celkem, Opravy a udržování celkem, Cestovné celkem, Služby celkem, Osobní náklady celkem. Při těchto změnách je nutné zachovat strukturu konečné podoby schváleného rozpočtu, nelze tedy do rozpočtu dotace doplnit další položku nebo použít dotaci na položku s nulovou hodnotou; nutnost zachovat strukturu konečné podoby rozpočtu neplatí v případě skupiny položek Osobní náklady celkem, kde je možné přesouvat prostředky mezi jednotlivými položkami nebo použít položku s původně nulovou hodnotou, avšak v součtu nesmí být skupina položek Osobní náklady celkem navýšena o více jak 20 %.

Upozornění pro žadatele o dotaci

Komunikace se žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres a pravidelně sledovat webovou aplikaci (především vlastníci projektů).

Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Podávání informací

Informace o programu podává Mgr. Marianna Karcolová na adrese romove.dotace@vlada.cz nebo karcolova.marianna@vlada.cz, tel: +420 296 153 304

Přílohy

 • Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 ve znění Směrnice č. 6/2017 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
 • Návody pro podávání žádostí o dotaci ve webové aplikaci
 • Rozpočet projektu – návod k vyplnění

 

 

[1] Nedělníková, D. ed. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Dostupná zde: http://www.mpsv.cz/files/clanky/4031/Metodicka_prirucka_TSP.pdf

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter