Archiv dotací

10. 7. 2012 12:24

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro rok 2012 - NNO, obce i kraje

Průběžná zpráva o realizaci projektu a čerpání neinvestiční dotace za období 1. 1. - 30. 6. 2012 v rámci dotačních programů Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

V souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí č. 19/2011 vedoucího Úřadu vlády České republiky o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv (dále jen "Směrnice") Vás v rámci výkonu průběžné veřejnosprávní kontroly žádáme o shrnutí dosavadního plnění projektu, na který byla Úřadem vlády ČR poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na rok 2012.

Průběžnou zprávu, dle Směrnice, zpracovává příjemce dotace k 30. červnu běžného kalendářního roku a předkládá ji nejpozději do 31. července téhož roku.

Zpracovanou průběžnou zprávu zasílejte nejpozději do 31. 7. 2012 (rozhoduje razítko pošty) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - KRP
nábř. E. Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
118 01

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty