Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Vláda ČR svým usnesením ze dne 9. července 2014 č. 544 kromě jiného schválila Statut Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky.

Statut Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Článek 1 Úvodní ustanovení
 1. Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (dále jen „Výbor“) je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky České republiky.
 2. Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 11. ledna 1999 č. 32.
Článek 2 Činnost Výboru
 1. Výbor zabezpečuje vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky České republiky s důrazem na mezinárodní postavení České republiky a na vztahy s mezinárodními bezpečnostními organizacemi.
 2. Výbor v oblasti zahraniční bezpečnostní politiky zejména
  1. odpovídá za meziresortní koordinaci přípravných opatření a aktivit,
  2. projednává materiály předkládané ministerstvy a jinými správními úřady a v případě potřeby doporučuje projednání těchto materiálů Bezpečnostní radě státu,
  3. hodnotí vývoj situací v krizových oblastech, které mohou potenciálně ohrozit bezpečnostní zájmy České republiky a navrhuje Bezpečnostní radě státu provedení nezbytných preventivních opatření,
  4. projednává a koordinuje postup ministerstev a jiných správních úřadů ve vztahu k mezinárodním bezpečnostním organizacím,
  5. koordinuje činnosti resortů směřující k informování veřejnosti o činnosti mezinárodních bezpečnostních organizací,
  6. posuzuje zahraničně politickou přijatelnost návrhů na možné zapojení České republiky do mírových, humanitárních a záchranných operací,
  7. projednává finanční rámec zabezpečení odpovídající účasti České republiky v zahraničních civilních operacích a misích mezinárodních vládních organizací a každoročně prostřednictvím ministra zahraničních věcí předkládá vládě doporučení týkající se objemu potřebných finančních prostředků pro tento účel v následujícím roce,
  8. projednává a koordinuje rozsah účasti České republiky v jednotlivých zahraničních civilních operacích a misích mezinárodních vládních organizací a doporučuje členům vlády vyslání příslušných expertů do těchto operací a misí,
  9. koordinuje činnosti resortů v souvislosti se zapojením České republiky do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, resp. Evropské bezpečnostní a obranné politiky, Severoatlantické aliance, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, bezpečnostních aktivit Organizace spojených národů a dalších mezinárodních vládních organizací.
Článek 3 Složení Výboru
 1. Výbor má 20 členů.
 2. Předsedou je ministr zahraničních věcí. Výkonným místopředsedou je politický ředitel Ministerstva zahraničních věcí. Dalšími členy Výboru jsou:
  1. státní tajemník pro evropské záležitosti,
  2. náměstek ministra pro místní rozvoj,
  3. náměstek ministra obrany,
  4. náměstek ministra vnitra,
  5. náměstek ministra financí,
  6. náměstek ministra zdravotnictví,
  7. náměstek ministra zemědělství,
  8. náměstek ministra průmyslu a obchodu,
  9. náměstek ministra životního prostředí,
  10. náměstek ministra spravedlnosti,
  11. náměstek ministra dopravy,
  12. předseda Správy státních hmotných rezerv,
  13. zástupce Kanceláře prezidenta republiky,
  14. ředitel Národního bezpečnostního úřadu,
  15. ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace,
  16. ředitel Bezpečnostní informační služby,
  17. ředitel Vojenského zpravodajství,
  18. ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu.
Článek 4 Předseda a členové Výboru
 1. Schůze Výboru svolává předseda Výboru dle potřeby.
 2. Členové Výboru jsou určeni článkem 3. Náměstky ministerstev určené pro členství ve Výboru jmenují a odvolávají věcně příslušní ministři. Zástupce Kanceláře prezidenta republiky pro členství ve Výboru jmenuje a odvolává vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.
 3. Členové Výboru se účastní všech schůzí, pouze ve výjimečných případech mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu. Pověřený pracovník se musí prokázat pověřením člena Výboru, kterého zastupuje, poté se schůze účastní se všemi povinnostmi a právy řádného člena. Pověření může být trvalé, v případě, že příslušný ministr, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a členové Výboru určení článkem 3 stanoví alternáta člena Výboru. Pověření může být uděleno také výlučně pro konkrétní jednání. V takovém případě může být zasláno elektronicky.
 4. Změny členů Výboru a jejich alternátů ohlašují jednotlivé úřady písemně předsedovi Výboru. Změny registruje a archivuje sekretariát Výboru.
Článek 5 Sekretariát Výboru
 1. Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, vykonává Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí.
 2. Vedoucím sekretariátu Výboru je ředitel Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí. Vedoucí sekretariátu Výboru se účastní schůzí Výboru.
Článek 6 Externí spolupráce

Výbor může na schůzi podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru na základě návrhů členů Výboru.

Článek 7 Podvýbory a odborné pracovní skupiny
 1. K projednávání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků podvýbory a odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.
 2. Vedoucí podvýborů a odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají podvýborem nebo odbornou pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.
Článek 8 Jednací řád
 1. Schůze Výboru se řídí Jednacím řádem Výboru. Jednací řád Výboru, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.
 2. Schůze podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto orgánů, případně se přiměřeně užije Jednací řád Výboru.
Článek 9 Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplnění Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky schvaluje vláda.
 2. Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.
 3. Tento statut nabývá účinnosti dnem 9. července 2014.

Bezpečnostní rada státu kromě jiného svým usnesením č. 23 ze dne 23. června 2014 schválila  Jednací řád Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Jednací řád Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Článek 1 Úvodní ustanovení
 1. Jednací řád Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky (dále jen „Jednací řád“) je závazným vnitřním předpisem Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (dále jen „Výbor“), který upravuje jednání Výboru.
 2. Jednací řád se vydává podle článku 8 Statutu Výboru.
Článek 2 Svolání schůze Výboru
 1. Na schůzi Výboru jsou písemnou pozvánkou (zaslanou elektronicky) zváni členové Výboru, případně též přizvaní představitelé ústředních správních úřadů a další odborníci dle projednávané problematiky.
 2. Návrh na svolání mimořádné schůze může předsedovi podat písemně kterýkoliv člen Výboru, předseda Výboru je pak povinen svolat Výbor v nejbližším vhodném termínu, nejpozději však do 15 dnů.
Článek 3 Průběh schůze Výboru
 1. Schůzi Výboru řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí schůzi jím pověřený zástupce, případně výkonný místopředseda Výboru.
 2. Výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů nebo jejich pověřených zástupců.
 3. Závěry ze schůze Výboru přijímají členové hlasováním formou usnesení. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Výboru, případně jejich řádně pověřených zástupců. V případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího.
 4. Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se tímto Jednacím řádem.
 5. Projednávání jednotlivých bodů schůze Výboru se mohou účastnit osoby, které jsou držiteli osvědčení v daném stupni a rozsahu utajení. Kopie osvědčení člena (případně alternáta) dodá příslušné ministerstvo nebo jiný správní úřad, spolu s nominačním dopisem člena nebo s oznámením o změně člena (alternáta). Pokud v době zaslání těchto dokumentů člen (alternát) není držitelem osvědčení, dodá je příslušné ministerstvo nebo úřad kopii ihned po jeho obdržení osvědčení členem (alternátem).
Článek 4 Tichá procedura
 1. V meziobdobí mezi zasedáními Výboru může Výbor rozhodovat tichou procedurou (per rollam) s využitím elektronické komunikace.
 2. Zpracovatel materiálu jej zašle sekretariátu Výboru se žádostí o schválení tichou procedurou. Materiály ke schválení tichou procedurou rozesílá sekretariát Výboru všem členům Výboru s pevně stanovenou lhůtou, která činí 3 pracovní dny, pokud není stanoveno jinak, a s informací, kdo materiál předkládá.
 3. Případné připomínky zasílají členové Výboru přímo zpracovateli a v kopii sekretariátu Výboru. Neodpoví-li člen ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení souhlasu. Po obdržení připomínek má zpracovatel povinnost provést jejich vypořádání, upravený materiál a stručnou informaci o způsobu vypořádání připomínek zašle sekretariátu Výboru, který materiál posléze distribuuje všem členům Výboru.
 4. Materiál je považován za schválený, pokud jeho finální verzi nerozporuje žádný člen Výboru. V případě rozporu s některým členem Výboru předloží tento materiál předkladatel na nejbližší schůzi Výboru.
 5. Usnesení k takto schválenému materiálu bude mít stejnou platnost, jako by bylo přijato na schůzi Výboru. Na nejbližším zasedání Výboru je předseda nebo jím pověřený člen povinen informovat Výbor o všech usneseních přijatých „per rollam“ v meziobdobí mezi jednáními Výboru.
Článek 5 Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Bezpečnostní radou státu.
 2. Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem se přiměřeně užije Jednací řád Bezpečnostní rady státu.
 3. Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Jednacího řádu.
 4. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Statutu Výboru vládou (tj. dnem 9. července 2014).