Rada vlády pro rovnost žen a mužů

15. 10. 2010 17:28

Informace o jednání Výboru pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) dne 14. října 2010

Výbor OSN projednal zprávu České republiky o pokroku při odstraňování diskriminace žen

Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (dále „Výbor“) projednal dne 14. října 2010 v Ženevě kombinovanou Čtvrtou a pátou periodickou zprávu České republiky o naplňování Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a dodatečná vyjádření České republiky k seznamu otázek Výboru. Zpráva a navazující sdělení popisují aktivity České republiky při odstraňování diskriminace žen ve všech oblastech za období do 1. ledna 2004. Výboru, který se skládá z 23 mezinárodních nezávislých expertů a expertek, odpovídala na dotazy delegace České republiky vedená ředitelem Sekce pro lidská práva Úřadu vlády Czeslawem Walkem. V delegaci byli dále odborníci z ministerstva spravedlnosti, práce a sociálních věcí, vnitra, zdravotnictví a Úřadu vlády. Členky a členové Výboru uvítali některé pozitivní kroky, především přijetí tzv. antidiskriminačního zákona, rozšíření působnosti veřejného ochránce práv a opatření, která Česká republika přijímá při potírání násilí na ženách. Široce se zajímali o postavení žen z minorit, zejména Romek, žen-migrantek, a též žen se zdravotním postižením.

Kritické komentáře a dotazy se soustředily zejména na otázky zapojení žen do politického rozhodování. Od členek a členů Výboru mj. zaznělo, že současná nízká úroveň reprezentace žen ve vysokých exekutivních funkcích neodpovídá celkové úrovni rozvoje české společnosti ani postavení žen v jiných oblastech, např. v otázce vzdělanosti. Výbor opakovaně vyjádřil velké znepokojení nad současným přístupem vlády k řešení situace žen, které byly v minulosti sterilizovány v rozporu s právem. Výbor také připomněl svá dosavadní doporučení v této věci, která v některých ohledech nebyla naplněna, zejména v požadavku na odškodnění a přijetí nové právní úpravy sterilizací. Pozornost Výboru přitáhlo i téma podmínek pro zřizování tzv. porodních domů. Písemné stanovisko Výboru – tzv. závěrečná doporučení – by mělo být zveřejněno koncem října 2010.

Česká republika je stranou stranou Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen od svého vzniku. Úmluva byla sjednána v roce 1979 a jménem Československé republiky byla podepsána v roce 1980 a vstoupila v platnost 18. března 1982. Česká republika, tak jako ostatní smluvní strany, podává výboru zprávy periodicky každé čtyři roky.
Výbor OSN projednal zprávu České republiky o pokroku při odstraňování diskriminace žen.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter