Činnost rady

24. 2. 2016 9:42

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů za dne 8. prosince 2015

Dne 8. prosince 2015 se uskutečnilo další zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako "Rada"). Rada se na tomto jednání již tradičně věnovala zprávě o činnosti sekretariátu a jednotlivých výborů a pracovních skupin, a informacím o agendě vztahující se k EU. Dále bylo na programu projednání Souhrnné zprávy za rok 2014 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011-2014 či představení činnosti vybraných resortů a neziskových organizací zabývajících se postavením žen.

 Na tomto zasedání Rady byla přijata následující usnesení:

Rada

vyzývá ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu k předložení

  1. Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2015 - 2017 a Podnětu Rady k uplatňování Strategie „+1“ bez zbytečného odkladu do meziresortního připomínkového řízení,
  2. Podnětu Rady k uplatňování Strategie „+1“ na jednání vlády ČR bezprostředně po vypořádání meziresortního připomínkového řízení tak, aby tento podnět bylo možné předložit nezávisle na předložení Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2015 - 2017.

Rada

doporučuje Ministerstvu vnitra,

  1.  aby dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ pro další období zaměřilo na práci s násilnou osobou v případech domácího násilí;
  2. ve spolupráci s Ministerstvem financí navýšení finanční alokace dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ pro další období alespoň na 5 mil Kč.

Rada

bere na vědomí nominaci

  1. Rut Kolínské jako členky Monitorovacího výboru Operačního programu Zaměstnanost a nominaci Lucie Zachariášové jako její alternátky;
  2. Ireny Smetáčkové jako členky Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a nominaci Radana Šafaříka jako jejího alternáta;
  3.  Heleny Skálové jako členky Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu a nominaci Tomáše Strouhala jako jejího alternáta.

Rada

schvaluje Souhrnnou zprávu za rok 2014 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014.

 


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter