Činnost rady

6. 1. 2016 14:28

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 16. října 2015

Dne 16. října 2015 se uskutečnilo další zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako "Rada"). Rada se na tomto jednání již tradičně věnovala zprávě o činnosti sekretariátu a jednotlivých výborů a pracovních skupin, a informacím o agendě vztahující se k EU. Byly projednány změny jednacího řádu Rady a statutů výborů. Vybrané resorty opět představily svoji činnost v oblasti rovnosti žen a mužů. Na tomto zasedání Rady byla přijata následující usnesení:

Rada

schvaluje

  1. Jednací řád Rady uvedený v příloze;
  2. statuty Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích uvedené v příloze.

Rada

doporučuje členkám a členům vlády ČR

  1. zřídit nejméně jednu pozici na plný pracovní úvazek pro osobu/y zabezpečující agendu rovnosti žen a mužů směrem dovnitř i vně každého resortu;
  2. začlenit tuto pozici na nejvyšší možné místo v rámci organizační struktury resortů a zohlednit ji v rámci další vlny systemizace připravované dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě pro rok 2016 a následující léta;
  3. posílit roli pracovních skupin pro rovnost žen a mužů v resortech a ukotvit je v interních předpisech resortů jako poradní orgán ministra/ministryně či státní/ho tajemnice/tajemníka.

Rada

doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby se zabývalo zvyšováním povědomí mezi zaměstnavateli/zaměstnavatelkami, zaměstnanci/zaměstnankyněmi, Státním úřadem inspekce práce a Úřadem práce ČR o povinnosti zaměstnavatele/zaměstnavatelky vyhovět žádosti o úpravu pracovní doby (např. vytvořením metodiky a proškolením zúčastněných aktérů/aktérek).

Rada

bere na vědomí plán práce Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů na období září 2015 až prosinec 2016.

Rada

podporuje činnost Pracovní skupiny k porodnictví a žádá sekretariát Rady, aby na příštím jednání přednesl zprávu o dalším působení této pracovní skupiny.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter