Činnost rady

10. 7. 2019 17:43

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 19. června 2019

Dne 19. června 2019 se uskutečnilo letos druhé zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Řídila ho prof. Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady.

Na úvod Rada diskutovala o podpoře ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková konstatovala, že ratifikace této úmluvy patří k jejím prioritám. Nicméně před projednáním návrhu na její ratifikace je potřeba širší veřejnosti lépe vysvětlit skutečný obsah Istanbulské úmluvy, neboť kolem ní ve veřejné diskusi panuje řada obav a mýtů. Organizace pomáhající obětem domácího násilí na jednání Rady přislíbily na vysvětlování spolupracovat. Sekretariát Rady také dokončuje právní analýzu dopadů ratifikace Istanbulské úmluvy v zemích Rady Evropy a ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti provádí úpravu a zpřesnění českého překladu.

Důležitým bodem jednání byla diskuse o podpoře transparentnosti v odměňování.  Své podněty v této oblasti představila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. V ČR v roce 2018 vydělávaly ženy v průměru o 21 % méně než muži, což je druhý největší rozdíl v zemích EU. Odborné studie ukazují, že ženy si (zejména v komerční sféře) říkají o nižší nástupní mzdy a mají v oblasti mzdového ohodnocení obecně nižší sebevědomí než stejně kvalifikovaní muži. Podpora platové transparentnosti tak může být jedním z klíčových nástrojů snižování rozdílu v průměrných mzdách žen a mužů.

Rada k platové transparentnosti přijala usnesení, ve kterém doporučila Ministerstvu práce a sociálních věcí novelizovat zákoník práce. Úprava se má týkat toho, aby zaměstnavatelé, u nichž působí odborová organizace, měly povinnost ji informovat o rozdílu v průměrných mzdách žen a mužů. Pokud u zaměstnavatele s více než 50 zaměstnanci odborová organizace nepůsobí, měl by zaměstnavatel povinnost o tomto rozdílu informovat všechny své zaměstnance. Rada dále doporučila řešit téma nerovného odměňování na zasedání tripartity.

Krátce Rada řešila téma podfinancování sociálních služeb, zejména ve vztahu k zajištění pomoci obětem domácího násilí. Rada doporučila Ministerstvu práce a sociálních věcí přijmout systémová opatření k zajištění adekvátního financování sociálních služeb v příštích letech.

V závěru pak Rada diskutovala přípravu příštího období fondů EU. V důsledku změny financování ze strany Evropské komise hrozí, že bude požadována vyšší míra spolufinancování ze strany realizátorů projektů. Rada upozornila, že navýšení spolufinancování může mít zásadní negativní dopad na schopnost realizovat projekty, zejména u občanského sektoru a u menších měst a obcí. Doporučila proto Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj zachovat stávající míru spolufinancování.

Příští jednání Rady se uskuteční v září/říjnu 2019.

Seznam přijatých usnesení:

  • Rada vlády pro rovnost žen a mužů

(1) doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí novelizovat § 287 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako „zákoník práce“), následovně:

Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin a podle pohlaví, není-li dohodnuto jinak,

(2) doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí doplnit zákoník práce: Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace a zaměstnavatel zaměstnává více než 50 osob, pak se povinnost informovat o vývoji mezd a platů, průměrné mzdě nebo platu a jeho jednotlivých složkách včetně členění podle jednotlivých profesních skupin a podle pohlaví, vztahuje na všechny zaměstnance a zaměstnankyně.

(3) doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby otevřelo diskuzi o nerovnostech v odměňování na zasedání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky s cílem získání shody zástupců zaměstnavatelských organizací a odborů na postupu v oblasti snižování rozdílného odměňování žen a mužů (tzv. gender pay gap).

  • Rada vlády pro rovnost žen a mužů

doporučuje MPSV, aby přijalo systémové řešení, které zajistí dostatečné financování sociálních služeb v příštích letech.

  • Rada vlády pro rovnost žen a mužů

vyzývá Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí, aby v rámci připravovaných pravidel pro programové období 2021 – 2027 zachovaly projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu plus formu ex-ante financování a míru jejich spolufinancování ze strany příjemců na úrovni současného programového období.

  • Rada vlády pro rovnost žen a mužů

a) doporučuje Úřadu vlády ČR v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2020 navrhnout alokaci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů ve výši 7 mil. Kč,

b) doporučuje Úřadu vlády ČR nastavit proces schvalování projektů, vydávání rozhodnutí a vyplácení dotace tak, aby v budoucnu docházelo k vyplácení dotací do 31. března příslušného kalendářního roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter