Činnost rady

9. 8. 2017 10:18

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 28. června 2017

Dne 28. června 2017 se uskutečnilo zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Ve středu 28. června 2017 letos podruhé zasedla Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Kromě zpráv o činnosti výborů a pracovních skupin byly představeny aktivity Ministerstva zahraničních věcí a své vyhlídky představilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Rada se rovněž zabývala genderovými rozměry digitalizace práce díky prezentaci výzkumu Patrika Haratyka.

Na tomto zasedání Rady byla přijata následující usnesení:

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

schvaluje Zprávu za rok 2016 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

doporučuje

  • Ministerstvu spravedlnosti novelizovat § 163 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád tak, aby nepodmiňoval stíhání trestného činu znásilnění souhlasem poškozené/ho v případech, kdy se jedná o znásilnění manželem/kou nebo partnerem/kou;
  • Ministerstvu vnitra novelizovat § 7 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích tak, aby nepodmiňoval vedení řízení o přestupku vedeného pro přestupky podle § 7 odst. 1 písm. b) a c) zákona o některých přestupcích souhlasem osoby blízké;
  • Ministerstvu spravedlnosti novelizovat § 18 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů tak, aby výslovně upravoval nepřípustnost dotazů vztahujících se k předchozím sexuálním vztahům a chování oběti.

 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

  • bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení efektivnosti dotačního programu: Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2016;
  • doporučuje vládě ČR zachovat finanční alokaci tohoto dotačního programu pro rok 2018 v minimálně stejné výši jako pro rok 2017;
  • vyzývá Úřad vlády ČR k přijetí opatření, které zajistí včasné proplácení dotací v termínu do 31. března tak, jak je uvedeno ve Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

doporučuje Ministerstvu zdravotnictví do půl roku od schválení usnesení vládou provést:

a)         revizi (včetně řádného provedení zhodnocení dopadů regulace) a případnou změnu právní úpravy Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody (dále jen „porodní domy“) v prováděcích právních předpisech ve spolupráci se samostatnými porodními asistentkami a jejich profesními organizacemi a dalšími profesními organizacemi, a to na základě podkladů medicíny založené na důkazech a bezpečné zahraniční praxe, konkrétně:

i.          revizi a případnou změnu podmínky zajištění přítomnosti gynekologa-porodníka do 5 minut na pracovišti, nebo zvážení jejího nahrazení dostupností gynekologa-porodníka formou rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky;

ii.         revizi znění podmínky provedení operace k ukončení porodu do 15 minut od zjištění komplikace tak, aby nevyvolávala pochybnosti o tom, jak tuto podmínku vykládat, aby bylo patrné, jak může být žadatelem o udělení oprávnění ke zřízení „porodního domu“ v praxi naplněna a nebylo na něj kladeno nepřiměřené břemeno. Je třeba přihlédnout ke Sjednocujícímu stanovisku Ministerstva zdravotnictví k výkladu podmínek ke zřízení zdravotnického zařízení porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody ze dne 19. 11. 2015, č. j. MZDR 70563/2015-1/PRO, dle kterého se interval 15 minut „vykládá tak, že se jedná o stanovení dojezdové doby ze zdravotnického zařízení porodní asistentky do zdravotnického zařízení jiného poskytovatele zdravotních služeb, který je oprávněn a schopen poskytnout specializovanou péči v oboru gynekologie a porodnictví pro řešení komplikací vzniklých při vedení porodu;

iii.         revizi a případnou změnu dalších požadavků na místnosti a vybavení porodního domu tak, aby odpovídaly skutečným a odůvodněným potřebám pro tento druh zdravotní služby;

b)         ve spolupráci se zainteresovanou odbornou veřejností, včetně zástupkyň profesních organizací samostatných porodních asistentek, a na základě zahraniční osvědčené praxe analyzovat, zda a případně jaké léčivé přípravky jsou nezbytné pro poskytnutí odborné první pomoci a výkonů nezbytných k záchraně života nebo zdraví v souvislosti s porodem, a analyzovat, které z nich je schopna na základě své kvalifikace použít porodní asistentka, a zda, případně jak, lze s přihlédnutím k odborným (medicínským a jiným) kritériím indikaci léčivých přípravků nebo jejich podávání prosadit u porodních asistentek;

c)         ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a zainteresovanou odbornou veřejností, včetně zástupkyň profesních organizací samostatných porodních asistentek, analyzovat, zda a jakým způsobem může být péče porodních asistentek v porodních domech a jí předcházející v těhotenství a navazující péče v šestinedělí začleněna do systému veřejného zdravotního pojištění tak, aby tato péče byla pro ženy cenově dostupnou variantou při udržitelnosti financování tohoto segmentu péče a nezvyšování neopodstatněných nároků na systém veřejného zdravotního pojištění;

d)         podpořit (např. formou osvěty, metodickou či právní podporou) pilotní projekt porodního domu včetně analýzy možností vyhodnocování kvality a bezpečí péče, například se zapojením Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR;

e)         předložit revize výše uvedených podmínek a požadavků, resp. uvedených vyhlášek k informaci Radě vlády pro rovnost žen a mužů bezprostředně po jejich provedení.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter