Program mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.

Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Financování programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování NRPM na období 2016–2025, který byl přijat usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, tímto usnesením byl novelizován také samotný NRPM (znění usnesení a další dokumenty viz Dokumenty a podklady pro zpracování záměru bezbariérové trasy). Vládní plán financování navazuje na předešlý plán, který zajišťoval finanční podporu programu v období 2005–2015.

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje Ikolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2019 s termínem předložení záměrů do 11. května 2018 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Upozorňujeme předkladatele, že je nezbytné záměry bezbariérových tras před podáním na sekretariát VVZPO konzultovat se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich financování, aby záměry vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů.

Kontakty na zástupce jednotlivých resortů naleznete v Dokumentech a podkladech pro zpracování záměru bezbariérové trasy.

 

Aktualita: Vyhlášení termínů konzultací pro předkladatele záměrů bezbariérových tras

Aktualita: Seminář pro zástupce měst a obcí

Aktualita: Výsledky II. kola výzvy Programu mobility - schválené záměry

Aktualita: Nový Formulář pro předložení bezbariérové trasy 

 

Informace k programu podává Mgr. Petra Nováková tel.: 224 002 316, e-mail: novakova.petra@vlada.cz.