Program mobility Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.

Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Financování programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování NRPM na období 2016–2025, který byl přijat usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, tímto usnesením byl novelizován také samotný NRPM (znění usnesení a další dokumenty viz Aktualizované dokumenty). Vládní plán financování navazuje na předešlý plán, který zajišťoval finanční podporu programu v období 2005–2015.

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2018 s termínem předložení záměrů do 12. května 2017 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Upozorňujeme předkladatele, že je nezbytné záměry bezbariérových tras před podáním na sekretariát VVZPO konzultovat se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich financování, aby záměry vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů.

Kontakty na zástupce jednotlivých resortů naleznete v Podkladech pro zpracování záměru bezbariérové trasy.

 

Aktualita: Nový Formulář pro předložení bezbariérové trasy 

Aktualita: Poslední volný termín na konzultace

Aktualita: Přehled záměrů bezbariérových tras předložených pro rok 2017

Aktualita: Řídící výbor rozhodl o financování záměrů bezbariérových tras

Aktualita: Podklady ze semináře k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny

 

Informace k programu podává Mgr. Petra Nováková tel.: 224 002 316, e-mail: novakova.petra@vlada.cz nebo JUDr. Pavel Ptáčník tel.: 224 002 241, e-mail: ptacnik.pavel@vlada.cz.