Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

I. SLOŽENÍ SEKRETARIÁTU

JUDr. Pavel Ptáčník
vedoucí sekretariátu a právník VVZPO
tel.: 224 002 241, e-mail: ptacnik.pavel@vlada.cz

Mgr. Petra Nováková
tajemnice VVZPO
tel.: 224 002 316, e-mail: novakova.petra@vlada.cz

Olga Vlastová, MSc. 
tajemnice dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených 
tel.: 224 002 341, e-mail: vlastova.olga@vlada.cz 

Mgr. Blanka Espinoza
právnička a tajemnice Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
tel.: 224 002 718, e-mail: espinoza.blanka@vlada.cz

Bc. Markéta Skalská 
referentka a asistentka vedoucího sekretariátu
tel.: 224 002 705, e-mail: skalska.marketa@vlada.cz

 

II. HLAVNÍ ČINNOST SEKRETARIÁTU

1. Sekretariát VVZPO vypracoval nebo editoval následující materiály (uveden je pouze výběr):

2. Sekretariát organizačně zajišťuje jednání VVZPO

Projednává se zainteresovanými orgány možnosti a způsoby plnění přijatých usnesení, záležitosti předkládané vládě zpracovává do formy materiálů pro jednání vlády a zajišťuje připomínková řízení.

3. Sekretariát VVZPO koordinuje připomínkování legislativních norem

Sekretariát VVZPO se účastní připomínkového řízení k veškerým návrhům legislativních norem z hlediska možného dopadu na osoby se zdravotním postižením. Je proto v neustálém styku s organizacemi zdravotně postižených, které mají zájem a schopnosti se k návrhům legislativních norem vyjadřovat. Jejich názory zohledňuje ve svých připomínkách. Pracovníci sekretariátu VVZPO se pravidelně účastní také projednávání připomínek. Mimo to sekretariát VVZPO připravil návrh na aktualizaci seznamu pomůcek v příloze vyhlášky č. 182/1991 Sb., na které je poskytován státní příspěvek, spolupracoval na legislativním zakotvení osvobození dovozu pomůcek pro osoby se zdravotním postižením od cla a na dořešení bezcelního dovozu automobilů pro osoby se zdravotním postižením, podílel se na přípravě zákona o znakové řeči, Národního plánu zaměstnanosti, Nařízení vlády o stanovení povinného podílu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na koncepci ucelené rehabilitace.

4. Sekretariát VVZPO organizačně zajišťuje koordinaci Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

Sekretariát zajišťuje podmínky pro činnost Řídícího výboru a Hodnotitelské komise.

5. Sekretariát VVZPO organizačně zajišťuje Cenu VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení

včetně slavnostního vyhlášení výsledků soutěže u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.

6. Sekretariát zajišťuje administraci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Sekretariát zajišťuje podmínky pro činnost Hodnotitelské komise programu.

7. Zaměstnanci sekretariátu působí v řadě odborných komisí zabývajících se problematikou zdravotně postižených občanů.

8. Zaměstnanci sekretariátu VVZPO sami organizačně zajistili nebo se podíleli na zajištění řady akcí.

Za nejdůležitější jsou považovány:

  • Setkání zástupců VVZPO, MZ ČR, MF, MPSV a SZOZP se zdravotními a sociálními rady okresních úřadů dne 13. 12. 1993;
  • Seminář pro poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma “Sociální zabezpečení a zdravotně postižení” dne 17. 3. 1994,
  • Konference o sociální pomoci za účasti zástupců státní správy a občanských sdružení zdravotně postižených, 2. 11. 1999;
  • Mezinárodní konference Podporované bydlení - nové možnosti péče, 16. 5. 2006;
  • Cyklus mezinárodních konferencí ...BEZ BARIÉR: Doprava bez bariér (2005), Město bez bariér (2006), Aktivně bez bariér (23. a 24. 5. 2007) a Bydlení bez bariér (21. a 22. 5. 2008).
  • Konference Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení, Praha, 12. 10. 2010;
  • Konference Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením, Praha, 5. 11. 2013;
  • Konference Lidé se zdravotním postižením a jejich právní ochrana v ČR a USA, Praha, 01. 10. 2015;
  • Semináře pro zástupce měst a obcí k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny, Poděbrady 4. 2. 2016), Brno 11. 2. 2016 a Praha 7. 4. 2016; 
  • Seminář pro žadatele v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv pro rok 2017, Praha 3. 8. 2016.