Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

31. 7. 2015 23:00

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2016 v dotačním programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2016 k dotačnímu programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.


Vymezení programu:
Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2016 je určen na výdaje spojené se zabezpečením potřeb pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen "koordinátor").

U dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2016 doporučujeme zaměřit se na kontinuální monitoring situace romské menšiny a naplňování cílů Strategie romské integrace romské menšiny do roku 2020 na krajské a místní úrovni. Toto zaměření se doporučuje v návaznosti na usnesení vlády č. 127 ze dne 23. února 2015, kterým byla schválena Strategie romské integrace do roku 2020, a na základě výčtu druhů činností koordinátora uvedeného v čl. 2 odst. 4 přílohy č. 4 (Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti) Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Směrnice“).

Vymezení žadatelů o finanční podporu:
Žadatelem může být pouze kraj.

Výše dotace:
Výše dotace na jednoho koordinátora činí maximálně 500 000 Kč. Dotace v plné výši se poskytuje na zaměstnance, který činnost koordinátora vykonává v plném pracovním úvazku (bez kumulací s dalšími činnostmi pro krajský úřad, které nenaplňují výhradně agendu romských záležitostí) po celý kalendářní rok.

Podmínky dotačního řízení:
Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2016 a musí být předložena na předepsaném formuláři včetně čestných prohlášení, který je přílohou této výzvy. Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou obsaženy ve Směrnici, včetně její přílohy č. 4 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

K žádosti žadatel připojí:

  1. tabulky č. 2 a č. 3 (v případě, že žadatel nežádá na mzdy, ostatní osobní náklady či nepředkládá projekt u jiných ústředních orgánů, je nutné vepsat do příslušných tabulek "Nepožadujeme" a přiložit takto vyplněné tabulky k žádosti);
  2. bankovní identifikaci účtu - kopie smlouvy s ČNB (nepřikládejte, pokud byla dotace poskytnuta na běžný kalendářní rok a nedošlo ke změně údajů v těchto dokumentech);
  3. čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů;
  4. čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k veřejným rozpočtům;
  5. popis situace romské menšiny v kraji;
  6. účinný strategický nebo koncepční materiál kraje (např. Strategie romské integrace, Střednědobý plán kraje aj.), ze kterého vyplývají úkoly a činnost koordinátora při jeho naplňování. Předkládaný dokument musí být účinný a musí se vztahovat i na předpokládanou dobu realizace projektu.

Žádost o dotaci, včetně dokladů k ní připojovaných, se zasílá Úřadu vlády České republiky v listinné podobě, a to jeden podepsaný originál a současně na CD/DVD v elektronické podobě. CD/DVD musí obsahovat žádost a všechny přílohy. Každá část (žádost i jednotlivé přílohy) je oskenovaná zvlášť a uložena ve formátu PDF v samostatném souboru. Každý soubor je označen názvem odpovídajícím názvem listinné podoby (žádosti nebo přílohy). Současně CD/DVD obsahuje žádost ve formátu Word a tabulky ve formátu Excel.

Předložené žádosti se předkladatelům nevracejí.

Hodnocení žádostí o dotaci:
Došlé žádosti budou v Sekci lidských práv zaregistrovány a zároveň bude zkontrolována jejich formální úplnost. Poté budou žádosti předány k věcnému hodnocení podle stanovených kritérií, která jsou součástí přílohy č. 4 - Zvláštních ustanovení týkající se programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. V případě, že žádost obdrží méně než 15 bodů nebo má komise výhrady k přiloženému rozpočtu, může komise požádat žadatele o dopracování žádosti a přepracovanou žádost znovu posoudí.

Na dotaci není právní nárok.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost je možné zasílat nejpozději do 30. září 2015 včetně (rozhoduje datum na otisku razítka podací pošty, anebo datum otisku razítka podatelny Úřadu vlády České republiky).

Pokud k datu zaslání žádosti není možné z časových důvodů připojit přílohu č. 6, nahradí tuto přílohu žadatel informací, ve které uvede, že příslušnou přílohu předá nejbližší schůzi zastupitelstvu ke schválení a oznámí přibližný termín dodání dokumentu. Kopii usnesení zastupitelstva kraj zašle neprodleně, jakmile to bude možné, nejpozději však do konce roku 2015.

Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit a žádosti došlé po uvedeném datu budou vyřazeny z dotačního řízení.

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
Žádost Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 2016

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Podávání informací:
Informace o programu podává Bc. Jiří Svěrák na adrese sverak.jiri@vlada.cz; tel.: 296 153 487.

POZOR! Komunikace pracoviště SLP s žadateli probíhá v určitých krocích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.

Přílohy výzvy:

  • Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů včetně příloh;
  • Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2016.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter