Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, a to pro oblast institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů.

Výbor zejména:

  • předkládá Radě návrhy opatření směřujících k zajištění institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů, 
  • za účelem koordinace postupů v oblasti zajišťování institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi, 
  • sleduje statistické údaje o rovných příležitostech žen a mužů v rámci institucionálního zabezpečení,
  • zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů.

K posílení činnosti Výboru byly vytvořeny dvě pracovní skupiny:

1. Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů

Zaměření:

  • obecné podněty k současné podobě tohoto dokumentu
2. Podpora institucionálního zabezpečení na lokální úrovni

Zaměření:

  • podpůrná opatření institucionálního zabezpečení na lokální úrovni (kraje, samospráva)

Připojené dokumenty