Aktuality

13. 12. 2017 13:22

Počtvrté v letošním roce zasedal dne 12.12.2017 Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

Na svém jednání se Výbor věnoval mj. revizi činnosti Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejích výborů či financování NNO z dotačního programu ÚV ČR v oblasti rovnosti žen a mužů.

Výbor se zabýval revizí zaměření činností výborů a pracovních skupin Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Veronika Šprincová představila shrnutí zaměření orgánů Rady s identifikací témat, která jsou již v jednotlivých orgánech pokryta a která by si naopak zasloužila zařadit do agendy jednotlivých výborů a pracovních skupin. Diskutovalo se rovněž o případném přejmenování či rozdělení jednotlivých poradních orgánů Rady. Zhodnocení pokrytí jednotlivých témat bude předmětem i dalších setkání Výboru. Výbor zařadil do programu svého jednání diskuzi nad pozměňovacím návrhem poslance Jakuba Jandy k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, který směřuje ke zrušení dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů. Výbor v rámci přijatého usnesení důrazně doporučil tento dotační program zachovat s původně navrženou alokací 7.000.000 Kč a to z důvodu nezastupitelnosti role nestátních neziskových organizací v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů ve společnosti. Dále se Výbor zabýval možnostmi vzniku nové statistické kategorie, o čemž poreferoval zástupce České statistického úřadu Marek Řezanka. Zařazení tohoto bodu jednání navazovalo na podněty týkající se potřeby revize sběru dat o ženách s migrační minulostí, což bylo diskutováno na říjnovém jednání Výboru. Zástupce ČSÚ deklaroval zájem o další jednání v této věci. Příští jednání Výboru by mělo proběhnout v únoru 2018.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie