Činnost rady

3. 8. 2015 14:35

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 30. června 2015

Dne 30. června 2015 se uskutečnilo další zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako "Rada"). Rada se na tomto jednání mj. věnovala zprávě o činnosti sekretariátu a jednotlivých výborů a pracovních skupin, informacím o agendě vztahující se k EU či představení analýzy "Bereme ženy na palubu: analýza zastoupení žen a mužů ve veřejných firmách a příslušných doporučení". Na tomto zasedání Rady byla přijata následující usnesení:

Rada

  1. vyzývá vládu ČR, aby zaměřila větší pozornost na otázky genderové rovnosti ve vědě a výzkumu tak, že bude, mimo jiné prostřednictvím svých poradních orgánů, jako je Rada pro výzkum, vývoj a inovace, iniciovat řešení tématu genderové rovnosti ve vědě a tím také naplňovat Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020;
  2. vyzývá místopředsedu vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace k:
  1. formalizaci příslušné pracovní skupiny vzniklé při Radě pro výzkum, vývoj a inovace pro otázky genderové rovnosti a příležitostí ve výzkumu, vývoji a inovacích a k vypracování konkrétního plánu jejích aktivit na rok 2015 a 2016, které budou v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020;
  2. ustavení pozice koordinátorky či koordinátora rovnosti žen a mužů v Sekci pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR;
  3. ustavení zástupce či zástupkyně Sekce pro vědu, výzkum a inovace pro hostování v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů;
  4. přijetí strategického plánu Priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů v oblasti vědy, výzkumu a inovací a jeho pravidelnému vyhodnocování;
  5. důslednějšímu zajištění vyhodnocování politik v oblasti výzkumu, vývoje a inovací z hlediska jejich dopadů na rovnost žen a mužů v souladu s čl. IV, odst. 7, písm. c) Jednacího řádu vlády, za užití Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR.

 Rada

doporučuje vládě ČR

i. ponechat agendu rovnosti žen a mužů začleněnou v rámci úřadu člena či členky vlády, který se specificky věnuje této agendě. Zároveň s tím doporučuje Rada tuto agendu specificky ukotvit v kompetenčním zákoně, a to i pokud by došlo ke zřízení samostatného ministerstva zabývajícího se mimo jiné agendou rovnosti žen a mužů;

ii. personálně posílit agendu rovnosti žen a mužů tak, aby byl vytvořen odbor rovnosti žen a mužů s minimálně deseti systemizovanými místy;

iii.  zahrnout pracovní úvazky týkající se agendy rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR do systematizace v souvislosti se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter