Výstupy projektu

19. 11. 2018 9:35

KA2 - Implementace Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Aktivita týkající se zajištění implementace akčního plánu, včetně jeho vyhodnocování a příprava navazujícího dokumentu.

Cílem této aktivity je zlepšit postavení obětí domácího a genderově podmíněného násilí. Aktivita by měla také přispět k účinnější prevenci tohoto násilí. Odbor rovnosti žen a mužů koordinuje implementaci Akčního plánu  prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 a pravidelně ve spolupráci s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách vyhodnocuje jeho plnění. Výstupem této aktivity jsou mj. pravidelné zprávy o plnění akčního plánu, poskytování odborné součinnosti ministerstvům a příprava navazujícího akčního plánu. Aktivita se zaměřuje na zajištění realizace opatření k prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, pomoci jeho obětem a jejich dětem a zlepšení přístupu obětí ke spravedlnosti.

V rámci dosavadní realizace projektu vznikly následující výstupy:

 

 • Zpráva za rok 2015 o plnění Akčního plánu;
 • Zpráva za rok 2016 o plnění Akčního plánu;
 • Aktualizace Akčního plánu (rok 2017);
 • Zpráva za rok 2017 o plnění Akčního plánu;
 • Zpráva za rok 2018 o plnění Akčního plánu;
 • Zpráva za rok 2019 o plnění Akčního plánu;
 • Zpráva za rok 2020 o plnění Akčního plánu;
 • Aktualizace Akčního plánu (rok 2021);
 • Zpráva za rok 2021 o plnění Akčního plánu;
 • Přehled vhodné rozhodovací praxe soudů v případě znásilnění;
 • Minimální standardy práce pro práci s původci a původkyněmi násilí v ČR;
 • Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022;
 • Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta;
 • Rozbor naplňování Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) ve vybraných zemích Rady Evropy;
 • Shrnutí Rozboru naplňování Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) ve vybraných státech Rady Evropy;
 • Sociologický průzkum výskytu sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě;
 • Mezinárodní konference „Evropské zkušenosti s Istanbulskou úmluvou“ (7. 10. 2019);
 • Mezinárodní on-line konference „Násilí na ženách a pandemie covid-19“ (25. 11. 2020);
 • Pracovní porada s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (29. 10. 2019);
 • Pracovní porada s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (30. 3. 2021);
 • Mezinárodní workshop „Česko a Norsko společně proti násilí“ (20. 11. 2018);
 • Workshop k přípravě navazujícího Akčního plánu (14. 6. 2018);
 • Workshop k přípravě navazujícího Akčního plánu (25. 9. 2018);
 • Workshop k přípravě navazujícího Akčního plánu (9. 11. 2018);
 • Workshop „Beseda: Násilí na ženách a domácí násilí“ (30. 9. 2019);
 • Seminář k představení výstupů sociologického průzkumu sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě (7. 10. 2021);
 • Workshop k přípravě navazujícího Akčního plánu 2023 (23. 6. 2022);
 • Workshop k přípravě navazujícího Akčního plánu 2023 (23. 8. 2022);
 • Workshop k přípravě navazujícího Akčního plánu 2023 (20. 10. 2022);
 • Workshop k představení statistické ročenky v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí a prohloubení sběru dat v této oblasti (29. 9. 2022);
 • Pracovní jednání s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (5. 12. 2022); 
 • Workshop přípravě ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí  (8. 11. 2022).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty