Výstupy projektu

20. 11. 2018 11:01

KA1 - Implementace Strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020

Aktivita týkající se zajištění implementace Strategie, včetně zajištění jejího vyhodnocování a příprava navazujícího dokumentu.

Cílem této aktivity je naplňování Strategie prostřednictvím poskytování metodické podpory a spolupráce s jejími aktéry a aktérkami, zejména pak s jednotlivými ministerstvy. Součástí aktivity je pravidelný monitoring naplňování Strategie a s ním související tvorba každoroční souhrnné zprávy o rovnosti žen a mužů. Na základě této zprávy je rovněž formulován akční plán rovnosti (dříve tzv. Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů) na navazující kalendářní rok(y) - po vzniku dokumentu navazujícího na Strategii po roce 2020 byl od roku 2022 akční plán rovnosti nahrazen Implementační osnovou Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Implementace Strategie je průběžně konzultována s Radou pro rovnost žen a mužů, jejími výbory a pracovními skupinami. K naplňování Strategie napomáhá i dotační program ÚV ČR na podporu neziskových organizací a od roku 2022 také obcí usilujících o rovnost žen a mužů, jejichž prostřednictvím dochází k přenesení cílů Strategie dále do občanské společnosti a na úroveň působnosti samospráv. Strategie byla relevantní i pro plnění obecné předběžné podmínky a horizontálního principu rovnost žen a mužů, které byly nezbytným předpokladem pro účinné čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Obdobnou roli plní i navazující strategie pro čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2021-2027. V neposlední řadě v rámci této klíčové aktivity vznikl dokument navazující na Strategii po roce 2020, a to konkrétně Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030. V rámci dosavadní realizace KA 01 vznikly následující výstupy:

 • Zpráva za rok 2015 o rovnosti žen a mužů;
 • Zpráva za rok 2016 o rovnosti žen a mužů, Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2017;
 • Zpráva za rok 2017 o rovnosti žen a mužů, Zpráva za rok 2017 o naplňování Vládní strategie, Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018;
 • Zpráva za rok 2018 o rovnosti žen a mužů, Zpráva za rok 2018 o naplňování Vládní strategie, Akční plán pro rovnost žen a mužů na léta 2019 - 2020;
 • Zpráva za rok 2019 o rovnosti žen a mužů, Zpráva za rok 2019 o naplňování Vládní strategie;
 • Zpráva za rok 2020 o rovnosti žen a mužů, Zpráva za rok 2020 o naplňování Vládní strategie;
 • Zpráva za rok 2021 o rovnosti žen a mužů, Zpráva o plnění Strategie rovnosti žen a mužů za rok 2021;
 • Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030;
 • Standard pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů;
 • Vyhodnocení naplňování Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů za léta 2018, 2019, 2020 a 2021;
 • Mezinárodní konference k průběžnému vyhodnocení naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (21. 6. 2018);
 • Mezinárodní konference Rovnost žen a mužů jako evropský úkol: ekonomické postavení mladých lidí a reflexe českého předsednictví  (5.- 6. 10. 2022);
 • Workshopy pracovní skupiny a pracovních setkání k tvorbě Strategie rovnosti žen a mužů naléta 2021 - 2030;
 • Příručka k prevenci a potírání sexuálního obtěžování ve státní správě;
 • Pracovní porady s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (28. 3. 2017, 21. 6. 2017, 28. 3. 2018, 14. 12. 2020 a 26. 4. 2021);
 • Revidovaná dotační směrnice a výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2022;
 • Implementační osnova Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter