Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

10. 7. 2020 14:38

Průzkum zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných úřadech státní správy v roce 2019

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením realizoval průzkum v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve státní správě. Cílem bylo zmapování zkušeností a zjištění aktuálního stavu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v jednotlivých ministerstvech, jejich vybraných organizačních složkách a dalších ústředních orgánech státní správy, a to ve služebním i pracovním poměru a na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Do průzkumu se zapojilo celkem 81 úřadů.

Nalezení vhodného pracovního uplatnění a získání odpovídajícího zaměstnání je pro osoby se zdravotním postižením mimořádně důležité, neboť jim pomáhá zajišťovat nejen potřebnou ekonomickou nezávislost, ale také udržet si duševní rovnováhu, získat pocit sebeuplatnění a společenské potřebnosti. To vše prokazatelně přispívá k jejich plnohodnotnému a rovnoprávnému postavení ve společnosti. Vzhledem k nedostatku známých příkladů dobré praxe a malému zájmu zaměstnavatelů zaměstnat OZP, a to často i z okruhu státních institucí, stát, v jehož eminentním zájmu by měl být co nejvyšší počet zaměstnaných OZP, které jsou schopné a motivované, by měl být příkladem i pro zaměstnavatele ze soukromého sektoru. 

Průzkum byl realizován metodou šetření, jehož součástí byla tabulka (Příloha č. 2) pro zaznamenání počtu zaměstnanců dle určených kritérií včetně rozdělení na počet žen a mužů a dotazník (Příloha č. 3) zjišťující míru přístupnosti jednotlivých úřadů a jejich postoje k otázkám zaměstnávání OZP.

Materiál je rozdělen do šesti částí. První část obsahuje důvod a účel provedeného průzkumu, druhá část stručně popisuje současnou právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice, třetí část obsahuje statistické informace o počtu a struktuře osob se zdravotním postižením. Část čtvrtá a pátá obsahují analýzu výsledků průzkumu, a to jak tabulky, tak dotazníkového šetření. Šestá závěrečná část shrnuje nejdůležitější zjištění průzkumu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter