Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

24. 9. 2021 15:20

Opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením

Opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením vstoupil pro Českou republiku v platnost dne 23. září 2021.

Opční protokol umožňuje smluvním státům uznat pravomoc Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením zabývat se stížnostmi jednotlivců nebo skupin jednotlivců na porušení práv vyplývajících z jednotlivých ustanovení Úmluvy OSN právech osob se zdravotním postižením. Mezi nejdůležitější podmínky pro předložení stížnosti k posouzení Výboru patří např. vyčerpání všech dostupných vnitrostátní opravných prostředků či náležité odůvodnění stížnosti. Další podmínky pro předkládání stížností jsou upraveny v čl. 2 Opčního protokolu.

Opční protokol byl spolu s Úmluvou podepsán Českou republikou dne 30. března 2007. Úmluva, která je klíčovým instrumentem mezinárodního práva v oblasti práv osob se zdravotním postižením, vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 28. října 2009.

Úmluva je založena na obecných zásadách, jako je respekt k lidské důstojnosti a nezávislosti, zákaz diskriminace, plné zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti, rovnost příležitostí, přístupnost či rovnost žen a mužů. Ve svých 50 článcích identifikuje oblasti, v nichž mají být provedeny úpravy pro osoby se zdravotním postižením k jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti. Důležité je vytvářet podmínky k zajištění nezávislého způsobu života a osobní mobility, a to především prostřednictvím odstraňování bariér v budovách, veřejném prostoru a v dopravě. Nezbytná je také přístupnost informací, inkluzivní vzdělávání, dostupnost odpovídající zdravotní péče, zaměstnávání a mnoho dalších oblastí, ve kterých má být zaručen rovný přístup osob se zdravotním postižením. 

Hlavním dokumentem po implementaci Úmluvy v České republice je Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, který je vydáván vždy na období pěti let. Aktuální Národní plán je platný pro období 2021-2025.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter