Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

21. 11. 2017 16:46

Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb jednala o zákonu o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Dne 21. listopadu 2017 se uskutečnilo šesté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Hlavním tématem jednání byl připravovaný zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který se v současné době nachází v meziresortním připomínkovém řízení. Oproti původní verzi, která byla členům a členkám skupiny představena na jednom z předchozích zasedání, došlo ke změnám různého rozsahu. Mezi ty drobnější patří precizace působnosti zákona a větší provázání se směrnicí EU European accessibility act (EAA). Zásadní změnou je opuštění principu provádění zákona jeho prováděcím předpisem, který nahradí odkaz na technické normy EU. U těchto norem je velkým problémem kvalita či vůbec existence jejich překladu i jejich dohledání. Tyto normy navíc nejsou v současné době ještě ani schváleny. Dále se členky a členové skupiny shodli na tom, že vyloučení škol a školských zařízení z obecné povinnosti zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací je diskriminační. Skupina také doporučuje revidovat koncept vymahatelnosti tak, aby byl účelný, a také, že je nutno zmínit možnost soudního přezkumu v této věci. Dále skupina doporučila, aby bylo jasně zjistitelné, jakých subjektů se tento zákon týká (nepovažuje za dostatečné jejich zmínění v důvodové zprávě). Odborná skupina nesouhlasí s principem nepřiměřené zátěže tak, aby umožňoval vyvinění se z povinností uložených tímto zákonem, v této věci musí existovat princip další kontroly a přezkumu.

Na zasedání zazněla i informace o probíhajících jednání s firmou Microsoft v souvislosti s přípravou směrnice EAA. Výsledkem těchto jednání je posun v přístupnosti operačního systému Windows 10.

Již pravidelně MPO informuje o průběhu projednávání směrnice EAA. Po dvou letech projednávání Evropskou radou by mělo dojít k jejímu schválení a předání k projednání Evropským parlamentem.

Členové a členky skupiny byli dále informováni o tom, že vláda na konci září projednala a schválila materiál Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Dvě z těchto zásad se týkají osob se zdravotním postižením:  Zásada 3: Budování služeb přístupných a použitelných pro všechny, včetně osob se zdravotním postižením (princip governance accessibility) a Zásada 10: Uživatelská přívětivost.

Dále zazněla informace, že vláda schválila nařízení, kterým jsou OSVČ s těžkým zrakovým postižením vyňaty z povinnosti evidence tržeb. MF stále pracuje na zpřístupnění celého systému EET i Daňového portálu. Bylo však konstatováno, že byly opět opomenuty požadavky na přístupnost, a to u aplikace Účtenkovka. V této věci bylo MF opět kontaktováno s tím, že se problémem bude zabývat.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter