Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

2. 11. 2017 14:41

Odborná skupina pro regionální rozvoj řešila podporu sociálních služeb

Dne 2. listopadu 2017 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro regionální rozvoj, jejímiž členkami a členy jsou zástupci krajských úřadů.

V prvním bodu členové a členky skupiny informovali o tom, v jaké fázi se nachází tvorba, aktualizace či realizace krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Druhým projednávaným tématem byla podpora terénních a ambulantních sociálních služeb v porovnání s pobytovými sociálními službami. Řešen byl především poměr financování, resp. obecně podpory pobytových služeb na jedné straně a terénních a ambulantních na druhé. Výsledkem diskuse bylo, že je třeba zásadní systémové změny, která bude podporovat péči v rodinách. Rovněž byly zmíněny problémy související s vyplácením části příspěvku na živobytí ve formě poukázek, jak to nyní předpokládá novela zákona o hmotné nouzi.

Třetí téma bylo věnováno pobytovým sociálním službám. Diskuse se týkala bez/bariérovosti zařízení poskytujících sociální služby a dále průběhu transformace pobytových zařízení v rámci deinstitucionalizace. Zmíněny byly možnosti společného pobytu klientů s jejich rodiči, kteří ve vysokém věku již péči také potřebují.

V dalším bodu bylo diskutováno téma odlehčovacích sociálních služeb. Diskuse se vedla k dostupnosti této služby, problémům při spojení této služby s lůžkovou péčí a podmínce obložnosti. Závěrem bylo konstatováno, že kapacity odlehčovacích služeb jsou nedostatečné, především proto, že jsou finančně velmi nákladné.

Pátý bod byl věnován tématu okamžitého umístění. V rámci diskuse bylo vyhodnocené, že stávající stav praktického řešení nutnosti okamžitého umístění klientů je dostatečné a není třeba přesnější právní úpravy.  

V rámci šestého bodu se probíralo téma sociálních služeb pro lidi s poruchami autistického spektra, a to především s ohledem na zařízení pro lidi s nejtěžšími formami. V několika krajích již fungují pracovní skupiny řešící problémy této skupiny lidí. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter