Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

22. 7. 2014 13:32

Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2013

Zprávu, která každoročně informuje o naplňování Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014, předložil 14. července 2014 na jednání vlády ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, který je místopředsedou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Dotčené resorty a instituce byly v lednu tohoto roku požádány o podání zprávy o tom, jak plnily ve své působnosti ta opatření Národního plánu, která se řeší průběžně, nebo jejichž termín splnění byl do 31. prosince 2013. Z jednotlivých hodnotících zpráv byla zpracována souhrnná zpráva. K informacím resortů a institucí o plnění opatření zaujal stanovisko sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Zpráva je strukturována podle jednotlivých kapitol Národního plánu. U každé kapitoly jsou také stručně nastíněny cíle, kterých má být realizací opatření dosaženo. U každého jednotlivého opatření je proveden souhrn plnění od všech odpovědných resortů a institucí.

Jak vyplývá z předložených hodnotících zpráv resortů a institucí, přistupují k plnění Národního plánu svědomitě a odpovědně a daří se jim v převážné míře uložená opatření ve stanovených termínech postupně realizovat. Ze 78 opatření, která se mají plnit průběžně, nebo měla být splněna do 31. prosince 2013, bylo splněno nebo průběžně plněno 70 opatření.

Pouze částečně se podařilo splnit tři opatření týkající se rozvíjení jednotlivých oblastí zdravotní, sociální, pracovní a pedagogické rehabilitace.

U dvou opatření zaměřených na reformní kroky v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, která nebyla splněna, a u opatření, jehož obsahem je oblast sociálního podnikání, které bylo splněno pouze částečně, je navržen posun termínu jejich realizace do 31. prosince 2014.

Jenom částečně se podařila realizovat také dvě opatření týkající se zásadních koncepčních změn v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato opatření se již nepodaří splnit do konce platnosti tohoto Národního plánu, proto budou přesunuta do nového Národního plánu na období 2015–2020.

V rámci osvětové činnosti VVZPO uspořádal dne 05.11.2013 na Úřadu vlády ČR konferenci Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením, která byla určena pro zaměstnance krajských poboček Úřadu práce ČR a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří se s osobami se zdravotním postižením setkávají v rámci své pracovní náplně. Cílem konference bylo usnadnit dialog mezi úředníky a osobami s různými typy zdravotního postižení, neboť každé zdravotní postižení s sebou nese svá specifika.

Pro osoby se zdravotním postižením je mimořádně důležité zajištění přístupnosti prostředí, a to nejen přístupnost staveb a dopravy, ale i přístup k informacím. I přes nesporný pozitivní přínos legislativních úprav v oblasti bezbariérového užívání staveb zůstává nadále přetrvávajícím problémem dodržování a správná aplikace pravidel a podmínek stanovených pro tvorbu bezbariérového prostředí. Z tohoto důvodu bylo stěžejním úkolem pro MMR a MD pokračovat ve vyhodnocování účinnosti českých technických norem v oblasti bezbariérového užívání staveb při jejich aplikaci v praxi. V rámci aktualizací jsou do všech relevantních norem otázky bezbariérového užívání postupně zapracovávány.

Dalším dlouhodobým problémem zůstává zajištění bezbariérové přístupnosti veřejných budov a dopravních staveb, které byly postaveny ještě v době, kdy povinnost bezbariérové výstavby nebyla stanovena zákonem. K řešení tohoto problému účinně napomáhá Národní rozvojový program mobility pro všechny (dále jen „NRPM“), jehož realizace úspěšně pokračovala i v roce 2013.

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který zásadním způsobem posiluje práva osob se zdravotním postižením. Nový občanský zákoník ruší institut zbavení způsobilosti k právním úkonům a nahrazuje jej institutem omezení svéprávnosti. Přijatá právní úprava znamená odklon od koncepce tzv. náhradního rozhodování (kdy za osobu s postižením rozhodoval opatrovník a dotyčná osoba byla v důsledku toho často i vyloučena ze života ve společnosti) ke koncepci podpůrného či asistovaného rozhodování, která vychází ze skutečnosti, že každá osoba je schopna se rozhodovat, může však potřebovat větší či menší míru podpory.

Významnou pozitivní změnu v oblasti podpory rodinného života představuje novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která platí od 01.01.2013. Touto novelou dochází k zásadním změnám při poskytování náhradní rodinné péče i dávek pěstounské péče. Schválený zákon významným způsobem podporuje děti a mladistvé se zdravotním postižením ve všech stupních závislosti.

V rámci posilování účasti organizací osob se zdravotním postižením na správě věcí veřejných byly tyto organizace i v roce 2013 podporovány ve své činnosti prostřednictvím dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených, který vyhlašuje VVZPO ve spolupráci s Úřadem vlády. Z programu bylo podpořeno celkem 122 projektů předložených 50 občanskými sdruženími zdravotně postižených v celkové výši 20.000.000 Kč.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter