Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

29. 7. 2016 10:42

Dotační řízení 2017

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dotační řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2017.

Vymezení programu:

Cílem programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2017 je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v uvedených oblastech.

 Z programu lze podpořit následující aktivity:

· Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. V rámci této aktivity je možno poskytnout dotaci na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Dotaci je dále možno poskytnout na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích.

· Účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování. Tato aktivita sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti jejich spolků na tvorbě a realizaci plánů a politik vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Dílčí aktivity se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod.

· Vzdělávací a informaččinnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Z dotace je možno podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením. Dále je možné dotaci poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací. V případě pořádání odborných konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání, předpokládaný počet účastníků). Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o počtu kusů, nákladů na 1 ks, způsobu distribuce, příp. periodicitě apod.

· Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených. Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti spolku, zejména náklady na nájmy, energie, služby a osobní náklady.  Budou podporovány pouze projekty, které jsou v souladu se zaměřením a posláním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a zamýšlené aktivity navazují na Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020. 

Žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace. V předkládaném projektu může realizovat jednu či více aktivit uvedených výše. Pokud žadatel podá více žádostí o poskytnutí dotace, vyzve jej příslušný útvar prostřednictvím elektronické pošty, aby ve lhůtě do 5 pracovních dnů odstoupil od podaných žádostí tak, aby byla k dalšímu hodnocení předána pouze jedna žádost podaná žadatelem. Pokud žadatel od žádostí podle předchozí věty neodstoupí, vyřadí příslušný útvar všechny žádosti o poskytnutí dotace podané žadatelemz dotačního řízení a informuje o tom žadatele.

 

Výše dotace a výše spoluúčasti:

Maximální výše dotace určená na projekt není stanovena. Výše dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu.

 

Vymezení žadatelů o dotaci:

O dotaci může žádat pouze spolek podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „spolek“), s celostátní působností, jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců. Spolek svazové povahy může žádat o dotaci pouze v případě, že osoby se zdravotním postižením nebo jejich zákonní zástupci tvoří nejméně 50 % členské základy každé z jeho členských organizací. Žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.

Dotaci lze poskytnout jen těm spolkům, které vznikly alespoň jeden rok před podáním žádosti a prokazatelně během této doby vyvíjely činnost. 

 

Podmínky dotačního řízení:

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2017 a musí být předložena prostřednictvím webové aplikace postupem dle čl. 19 odst. 1 Směrnice.  Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů, včetně její přílohy č. 1  Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených.

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příjem žádostí:

Žádost o dotaci na rok 2017 se předkládá prostřednictvím webové aplikace do 30. září 2016 (aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz/). Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou obsaženy ve Směrnici, včetně její přílohy č. 1 obsahující Zvláštní ustanovení daného dotačního programu.

K žádosti žadatel elektronicky připojí: 

a) bankovní identifikaci účtu (tj. kopii smlouvy s bankou nebo kopii potvrzení banky o vedení účtu žadatele), na který má být dotace převedena,

b) originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo jiný obdobný doklad, pokud jde o případ dle čl. 20 Směrnice,

c) platné stanovy spolku,

d) doklad o členství v mezinárodní organizaci, pokud žadatel hodlá realizovat aktivitu mezinárodní spolupráce.

POZOR!!!

Žádost o dotaci odeslána pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace bez doručeného podepsaného potvrzení o odeslání dané žádosti, tzv. krycího listu, nebude brána v potaz. Pokud krycí list bude doručen po stanovené lhůtě, bude daná žádost o dotaci vyřazena. Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit.

Potvrzení o odeslání žádosti, tzv. krycí list, zasílejte do 30. září 2016 doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR
Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1

(Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: ŽÁDOST – Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 2017)

nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu vlády ČR :

ID  datové schránky: trfaa33. 

 

Upozornění pro žadatele o dotaci:

Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Hodnocení žádostí o dotaci:

Příslušný útvar provede administrativní kontrolu žádosti o dotaci, včetně jejích příloh, pokud tato žádost byla Úřadu doručena včas, a to z hlediska dodržení stanovených formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve prostřednictvím webové aplikace žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil; ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, příslušný útvar žádost vyřadí a informuje o tom žadatele. 

Na dotaci není právní nárok. Dotace nebude přidělena subjektu, členem jehož statutárního orgánu je zaměstnanec, nebo osoba vykonávající pro Úřad vlády ČR činnosti na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že se tento člen nebo tato osoba podílí anebo se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení. Při posuzování žádostí o dotaci se bere v úvahu:

  1. úplnost, správnost a celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu podle požadavků zveřejněných na internetové stránce Úřadu,
  2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění programů v oblasti lidských práv, uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení a dokumentů uvedených v čl. 1 odst. 2,
  3. dostupnost a potřebnost aktivit, včetně místa, pokud je relevantní,
  4. finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti,
  5. jde-li o žadatele, který již v minulosti dotaci obdržel, rovněž jeho dosavadní spolupráce s Úřadem.

Příslušný útvar připraví s využitím expertních hodnocení podklad o předložených žádostech o dotaci pro jednání Komise pro hodnocení projektů pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených.

 

Ukončení příjmu žádostí:

Žádost je možné zasílat nejpozději do 30. září 2016 včetně.

Žádost o dotaci, dodatek k žádosti, průběžná zpráva a závěrečná zpráva se vyplňují prostřednictvím webové aplikace. Úřadu se zasílá krycí list vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci, dodatku k žádosti, průběžné zprávy nebo závěrečné zprávy. Tento krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele/příjemce nebo jím pověřenou osobou (v případě podpisu jinou osobou, než je statutární zástupce, přiloží žadatel originál plné moci nebo její ověřenou kopii dle čl. 20 Směrnice). Za včasné podání žádosti o dotaci, dodatku k žádosti, průběžné zprávy nebo závěrečné zprávy se považuje doručení podepsaného krycího listu ve stanové lhůtě. Žádost o dotaci odeslaná pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace bez doručeného podepsaného krycího listu odpovídajícího dané žádosti nebude brána v potaz. Pokud krycí list bude doručen po stanovené lhůtě, bude daná žádost o dotaci vyřazena.

 

Upozorňujeme také na možnost zahrnout práci dobrovolníků do spolufinancování projektu (viz příloha).

 

Podávání informací:

Informace o programu podává Olga Vlastová, MSc., tel.: 224 002 341, e-mail: vlastova.olga@vlada.cz.

POZOR!  Komunikace s žadateli probíhá prostřednictvím webového rozhraní pro podávání žádostí o dotace. V některých případech také  prostřednictvím e-mailu, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter