Činnost rady

9. 6. 2015 15:37

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 21. dubna 2015

Dne 21. dubna 2015 se uskutečnilo zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako "Rada"). Rada se na tomto jednání mj. věnovala zprávě o činnosti sekretariátu a jednotlivých výborů a pracovních skupin, Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2014 a Strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020, či informacím o agendě vztahující se k EU. Na tomto zasedání Rady byla přijata následující usnesení:

Rada

schvaluje plán práce Rady na rok 2015.

Rada

doporučuje krajským úřadům přijetí opatření vedoucích k zavedení pozice krajského koordinátora či koordinátorky rovnosti žen a mužů.

Rada

 1. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že přes své priority uvedené v programovém prohlášení vlády ČR a přes doporučení příslušných poradních orgánů vlády ČR, vláda ČR nadále zastává negativní stanovisko k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a souvisejících opatřeních (dále jako „návrh směrnice“);
 2. doporučuje a vyzývá
 1. ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ministra spravedlnosti k podniknutí dalších kroků vedoucích k revizi současné rámcové pozice vlády ČR k návrhu směrnice tak, aby vláda ČR k návrhu směrnice zaujímala pozitivní stanovisko;
 2. členky a členy vlády ČR změnit rámcovou pozici vlády ČR k návrhu směrnice.

Rada

doporučuje vládě ČR zahájit kroky vedoucí k zavedení Dne otců a Dne matek jako významných dnů v českém kalendáři.

Rada

bere na vědomí plány práce výborů na rok 2015.

Rada

 1. vítá návrh věcného záměru zákona o zálohovaném výživném, předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí, jako nástroj pomoci rodinám samoživitelek a samoživitelů a jejich ochranou před chudobou;
 2. vyzývá
 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby dokončilo legislativní proces a předložilo návrh zákona o zálohovaném výživném vládě ČR;
 2. Ministerstvo spravedlnosti, aby spolupracovalo na přípravě zákona o zálohovaném výživném;
 1. pověřuje sekretariát Rady k doplnění úkolu týkajícího se přípravy zákona o zálohovaném výživném do Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády ČR při prosazování rovnosti žen a mužů;
 2. doporučuje vládě ČR podpořit přijetí zákona o zálohovaném výživném.

Rada

vyzývá Ministerstvo spravedlnosti, aby se důsledně zabývalo otázkou vymáhání výživného a za tímto účelem zpracovalo analýzu současné situace a navrhlo zapracování opatření.

Rada

 1. bere na vědomí
  1. Zprávu za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020;
  2. návrh změn statutu Rady;
 2. pověřuje
 1. sekretariát dopracováním Zprávy za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020; a
 2. předsedu Rady, aby předložil materiál vládě ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter