Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů

19. 12. 2014 9:43

Proběhl seminář "Sociální podmínky otcovství v České republice"

Dne 19. 11. 2014 se uskutečnil seminář Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů zřízené při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako „Pracovní skupina“) při příležitosti představení zprávy s názvem „Sociální podmínky otcovství v České republice“, kterou Pracovní skupina zpracovala. Zpráva mapuje postavení otců v české společnosti, včetně přesahů do zahraničí i historického exkurzu.

V úvodu semináře vystoupila ředitelka Sekce pro lidská práva Mgr. Martina Štěpánková, která uvítala přítomné a sdělila mimo jiné, že velmi podporuje aktivní otcovství jakožto jeden ze zásadních předpokladů pro dosažení genderové rovnosti a současně doufá, že tématu Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů bude věnovat dostatečnou pozornost. Uvedla také, že je nezbytné zamyslet se nad finančním zvýhodněním v případě, že oba rodiče participují na péči. Nakonec poděkovala členům a členkám Pracovní skupiny za odvedenou práci. Následně vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová představila samotnou Pracovní skupinu, uvedla historii jejího vzniku, způsob výběru členů a členek a představila také průběžné aktivity Pracovní skupiny. Zmínila, že další aktivitou, kterou se Pracovní skupina zabývá, je příprava zprávy o mužích a násilí.

Následně zprávu „Sociální podmínky otcovství v České republice“ podrobně představili její autoři a autorky z Pracovní skupiny. Konkrétně se zaměřili na české otcovství v mezinárodním srovnání (L. Zachariášová), generační pohled (I. Vodochodský) a současný stav otcovství (H. Maříková), výzkumy a kampaně realizované v ČR (M. Jára, L. Müller, I. Šmídová), a také na otcovství v kontextu rovnosti žen a mužů (I. Šmídová). Následovala diskuse s jednotlivými autory a autorkami. Mezi oblasti, které vyplynuly z této diskuse jako zásadní, bylo například téma „otcovství po rozvodu“. Ve většině případů jsou po rozvodu děti svěřovány do péče matkám. To může vést v konečném důsledku například k chudobě žen, jejich horšímu uplatnění na trhu práce apod. Je vhodné proto zjišťovat zájem otců o svěření dětí do péče po rozvodu, míru v jaké si o svěření dítěte do péče žádají a případně jaké mají pro ne/žádání důvody. Účastníky a účastnicemi semináře byl také diskutován návrh na zrušení pojmenování institutu názvem „rodičovská dovolená“, vzhledem k tomu, že péče a výchova dětí je náročnou aktivitou a pojmenováním „dovolená“ může docházet ke zpochybňování náročnosti a důležitosti této činnosti. V neposlední řadě byla zmíněna podpora pozitivního opatření v případě aktivního otcovství například skrze zavedení otcovské po narození dítěte.

Tisková zpráva ze semináře je dostupná pod tímto odkazem.

Zpráva „Sociální podmínky otcovství v České republice“ je dostupná pod tímto odkazem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter