Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

14. 10. 2022 15:17

Zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb

Dne 13. října 2022 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Zástupci Ministerstva vnitra informovali o průběhu monitorování přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Pro rok 2022 je naplánováno celkem 339, 19 z nich se týká mobilních aplikací. V roce 2023 bude navýšen počet kontrol na 462 kontrol za rok. Mobilní aplikace zůstanou na počtu 19 kontrol.

Na jednání byly také prezentovány průběžné informace týkající se pracovní skupiny k metodice Easy to Read (ETR), která pracuje při Ministerstvu vnitra. Na jejím příštím jednání bude tématem stav plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-25 (dále jen Národní plán), na základě kterého by resorty měly do konce roku 2022 zveřejnit ve formátu ETR na svých webech základní informace o své činnosti.

Dále byla projednávána přístupnost audiovizuálních mediálních služeb pro osoby se zrakovým postižením a osoby se sluchovým postižením. Novela zákona o provozování televizního a rozhlasového vysílání již nabyla účinnosti, provozovatelé vysílání tak již mají povinnost přijmout akční plán, jehož obsahem bude plánované navýšení počtu zpřístupněných programů v následujícím období.

Následně byla projednávána možnost informovat nejen lidi s těžkým sluchovým postižením o výjimečné situaci prostřednictvím SMS. Od lidí se sluchovým postižením vzešel podět, zda by mohli být v případě výjimečných situací informováni prostřednictvím SMS zpráv. Důvodem je skutečnost, že se na regionální vysílání nevztahují požadavky na přístupnost. Právě toto vysílání však mnohdy slouží k informování o výjimečných událostech lokálního charakteru. Tato problematika bude nadále řešena.

V rámci jednání bylo také řešeno jednotné jízdné a asistence na vlakových nádražích. Důvodem byl podnět z řad osob se zrakovým postižením, které mají špatné zkušenosti s domluvou asistence do blízkého zahraničí, např. na Slovensko. Zástupce CENDIS (Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR) informoval, že objednávky asistence fungují pouze v rámci jednotného tarifu a ten je v současné době pouze vnitrostátní. Přeshraniční přeprava není poskytována na základě pravidel pro vnitrostátní přepravu, ale na základě dohody více států. Asistence v zahraničí je tak zajišťována přímo jednotlivými dopravci, kteří cestujícímu prodají jízdní doklad.

Na jednání zazněly průběžné informace od zástupců ministerstev k provádění analýzy přístupnosti všech budov ve vlastnictví a pronájmu gestora, která souvisí s plněním opatření 2.1.2 Národního plánu.

Skupina se zabývala také problematikou provádění staveb v rozporu s platnými právními předpisy, nové stavby mnohdy nejsou realizovány v souladu s legislativou z hlediska bezbariérového užívání staveb.

Dalším tématem jednání byly nové dotykové platební terminály, které nejsou přístupné pro osoby se zrakovým postižením. Výrobci argumentují tím, že každý má již chytré hodinky nebo telefon. Dle zkušeností z praxe však toto tvrzení neodpovídá skutečnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty